Gyakori kérdések

Őstermelő akkor lehet, ha a 16. életévét betöltötte, belföldön saját gazdasággal rendelkezik, amelyen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, ezen tevékenysége tekintetében nem egyéni vállalkozó magánszemély és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik.

Az őstermelői jogviszonyt az érvényes őstermelői igazolvány igazolja. Amennyiben olyan őstermelői igazolványról van szüksége igazolásra, amellyel valamely okból nem rendelkezik, úgy az őstermelői igazolványról hatósági bizonyítvány kiállítását a NÉBIH Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatóságánál kérelmezheti. A hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatban további információk elérhetők itt.

A 2020. május 31-ig kiállított ideiglenes igazolvánnyal hatvan napig tudja az őstermelői tevékenységét igazolni, ez idő alatt elkészül a kártya alapú őstermelői igazolvány. Kérelme szerint az elérhetőségi címén vagy a kamara ügyfélszolgálati irodáján, a kérelmezés helyén történő átvételét követően a kártya alapú igazolvány szolgál igazoló dokumentumként.

A 2020. május 31-ig ügyintézett esetekben még legyártásra kerül a kártya viszont az ezt követően kiállított ideiglenes igazolvány felmutatása vagy benyújtása 2020. december 31-ig igazolja az őstermelői tevékenységét.

Az ideiglenes igazolvány lejártával nem szűnik meg az őstermelői jogviszonya, csupán az ideiglenes igazolvány nem lesz alkalmas arra, hogy igazolja őstermelői tevékenységét. Erre korábban az ideiglenes igazolvány fogalmát helytelenül értelmező szervezetek figyelmét a NAK és a Földművelésügyi Minisztérium (FM) is felhívta.

Az igazolvány akkor érvényes, ha az igazolvány és a hozzá tartozó betétlap egyidejűleg hatályos.

Az igazolvány hatályossága az ideiglenes igazolvány negyedik sorában vagy a kártya alapú igazolvány jobb alsó sarkában is megtalálható.

Az igazolvány öt adóévet érintően hatályos, ez idő alatt lehet érvényesíteni. A betétlap egy adóévet érintően érvényesíti az igazolványt. A betétlap a kérelmezés időpontja szerinti évnek megfelelő adóévre, valamint az azt követő két adóévre adható ki. 

Visszamenőlegesen nem lehet igazolványt kiváltani, őstermelői jogviszonyt alapítani.

Igen, de csak akkor, ha rendelkezik hatályos igazolvánnyal és március 20-ig kérelmezi a betétlapot. Ez esetben az igazolvány az adóév első napjától visszamenőlegesen érvényes. A 2020. április 17-én hatályba lépett 122/2020. (IV.16.) Kormányrendelet 3. § értelmében az igazolvány szintén az adóév első napjától visszamenőlegesen érvényes, ha a betétlapot az adóévben a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül kérelmezi. Lezárt adóévekre, visszamenőlegesen nem adható ki, pótolható betétlap.

Kiváltásával érvényesíti az igazolványát, így őstermelőnek minősül. Másrészt az őstermelői tevékenysége ellenértékeként megszerzett bevétele tekintetében az alapnyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettségét választása szerint a betétlap vezetésével teljesítheti, ha az adóévben egyébként bevételi nyilvántartás vezetésére lenne jogosult.

Az egy lakcímre bejelentett házastársával, bejegyzett élettársával, és egyenes ágbeli rokonával ideértve örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermekét vagy örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőjét is.

A bejegyzett élettársak a 18. életévüket betöltött, azonos nemű személyek lehetnek, akik kapcsolatukról rendelkeznek anyakönyvi kivonattal.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 6. számú mellékletében felsorolt tevékenységekre tud őstermelői jogviszonyt alapítani, őstermelői igazolványt kiváltani.

A bejelentett, érvényes lakcímkártyán szereplő lakcím szerinti megye bármelyik kamarai ügyfélszolgálati irodájában. Az ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségét megtalálja itt.

A személyes adataiban pl. név, lakcím, adószám, vagy az értékesíteni kívánt terméknél történt változásokat a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül kell bejelentenie. Tizenöt napon belül kell jelezni azt is, ha a közös őstermelői tevékenységben részt vevők személyében változás következik be, vagy ha a tevékenység végzésével felhagynak vagy azt már nem őstermelőként kívánják folytatni.

Június 15-ig kell bejelentenie röviden és jellemzően a termelésre vonatkozó, alábbi adatokat:

  • a földterület használatának jogcíme, helye, címe, helyrajzi száma, a használt földterület nagysága, művelési ága;
  • az állattartásra alkalmas épület használati joga, az épület helye, alapterülete, férőhelye, az épületben tartott állatfaj megnevezése;
  • a termeszteni kívánt és termesztett növénykultúrák, -fajok megnevezése, a kultúránkénti, fajonkénti termőterület, a termelés volumenére; és az értékesíteni kívánt termék mennyiségére vonatkozó adat;
  • az állati faj megnevezése, az értékesíteni kívánt termék mennyisége;
  • a vadon gyűjthető termékek gyűjtésére vonatkozó engedély megléte.

Ha nem csak saját ellátás, fogyasztás miatt végez őstermelői tevékenységet, hanem az őstermelői tevékenységből megtermelt, előállított őstermelői terméket értékesíteni is szeretné, akkor viszont nem a fenti határidők az irányadóak. Az értékesítési tevékenysége előtt aktualizálnia, módosítania kell az adatait.

Igen. Közös igazolvány esetén az őstermelő családtagoknak is személyesen kell jelen lenniük az ügyintézés alkalmával.

Ha nem személyesen jár el, az eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. Ha a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, az eljáró személy képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolhatja.

Érvényes személyazonosító okmányát és lakcímkártyáját továbbá, ha rendelkezik vele, akkor a hatályos őstermelői igazolványát és betétlapjait, valamint az igazolvány igénylése során az adókártyáját is be kell mutatnia az ügyintézés során.

Ha rendelkezik adószámmal, Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben tárolt ügyfél-azonosítóval, vagy FELIR számmal, akkor az adat igazolására szolgáló dokumentumot is be kell tudni mutatnia.

A 16. életévét betöltött kiskorú esetében, a jognyilatkozata érvényességéhez a törvényes képviselőjének hozzájárulását is be kell tudni mutatnia.

Amennyiben nem személyesen jár el, akkor a képviseleti jogosultságát igazoló meghatalmazással tud eljárni más személy.

Hatályát vesztett igazolvány nem pótolható.

Ha a hatályos igazolványa elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott, akkor azt haladéktalanul jelentse be a lakcíme szerinti megyében található bármelyik NAK ügyfélszolgálati irodájában. Kérelmére új igazolvány kerül kiállításra. Az igazolvány pótlása díjmentes.

Lezárt adóévre vonatkozóan betétlap nem pótolható.

Ha a hatályos vagy előre kiváltott betétlap elveszett, megsemmisült, vagy megrongálódott, akkor azt haladéktalanul jelentse be a lakcíme szerinti megyében található bármelyik NAK ügyfélszolgálati irodájában. Kérelmére új betétlap kerül kiállításra. A betétlap pótlása díjmentes.

A betétlapra negyedévenként kell bejegyeznie az őstermelői termék értékesítéséből származó bevétel összesített összegét, amelyeket a negyedév utolsó napjáig nem kifizetőtől kapott.

A kifizetőnek az őstermelői termék vétele esetén a betétlapra a kiállított bizonylat alapján folyamatosan be kell jegyeznie az értékesítés időpontját, a kifizetett összeget, a bizonylat számát, nevét (cégnevét), valamint e bejegyzéseket aláírásával hitelesítenie kell.

Időrendben kell bejegyeznie mindazokat az értékesítési összegeket, amelyeket bármely ok miatt a betétlapra a kifizetők nem jegyeztek be.

A betétlapot az adóév végét követően az értékesítések összegezésével, az üresen maradt sorok áthúzásával le kell zárnia.

Az igazolványt tilos másra pl. alkalmazottra átruházni. Kizárólag az őstermelői igazolványon szereplő őstermelő(k) használhatják az igazolványt. Közös igazolvány esetén egy időben egy helyen csak a rajta bejegyzett valamelyik egy őstermelő értékesíthet az igazolvánnyal.

Érvényes igazolványának birtokában kizárólag azt a saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői terméket értékesítheti, amit az őstermelői nyilvántartásba is bejelentett, szerepel az őstermelői igazolványában.

Az őstermelői terméken vagy az értékesítés helyszínén az igazolványa számát és a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot is fel kell tüntetnie. Az előírás teljesítésének könnyítése érdekében a kamara ingyenesen biztosít polcbelógót, amelyről itt olvashatók további információk.

A legfontosabb szabályokat a „Mezőgazdasági őstermelőknek az értékesítési szabályairól” című tájékoztató füzet foglalja össze, amit elérhet itt vagy ingyenesen a kamara ügyfélszolgálati irodáiban.

Az ideiglenes igazolvány kiállítása során kapott igazolvány száma nem változik, azaz a kártya alapú igazolványon szereplő számmal megegyező. Az ideiglenes igazolvány második sorában, az értékesítési betétlap első sorában olvashatja le az igazolvány számát, míg a kártya alapú igazolvány bal alsó sarkában található számsor első 7 számjegye az igazolványa száma. Az igazolványon szereplő adatokról bővebben itt talál további információkat.

Az őstermelő neve, igazolványának száma, az igazolvány hatályosságára, érvényességére, visszavonására, visszatartására vonatkozó adatok, valamint az őstermelő által termesztett növénykultúrák, -fajok, tartott állatfajok, illetve előállított növényi és állati eredetű termékek, valamint a vadon gyűjtött termékek köre nyilvános adatok.

NFC-kompatibilis okostelefon esetén a készülék őstermelői kártyához közelítésével vagy honlapunkon, valamint a „NAK” néven elérhető applikációban is lekérdezhetőek az adatok.

A többi adat tekintetében, illetve az őstermelői tevékenység igazolásával és az igazolvány adattartalmával kapcsolatos adatszolgáltatásokhoz kötődő feladatokat a NÉBIH látja el.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Őstermelői adózás kalkulátor

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei