Környezetgazdálkodás

Módosultak az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című felhívások!


A módosítások által átvezetésre került a támogatói intézményrendszer módosulása (Miniszterelnökség-Agrárminisztérium, Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság). Az egyéb technikai módosításokat nem ismertetjük, azok a támogatásra vonatkozó kötelezettségeket nem érintik.

A kötelező képzések vonatkozásában rögzítésre került, hogy a képzésen nem a támogatói okirat kézhezvételét követően kell részt vennie a gazdálkodónak, hanem csak a hatálybalépést követően.

A horizontális szántó tematikus előíráscsoportban az alapcsomagban kötelezően előírt zöldtrágyázás, istállótrágya, baktériumtrágya kijuttatása alól mentesülnek azon kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek, amelyeken a teljes támogatási időszak alatt a teljes területen, évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik. Emellett a mentesülés kiterjesztésre került a fenti feltételeknek megfelelő zöldugar területre is.  

A VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházásokhoz kapcsolódó AKG előírás változások:
-    Mentesülnek a vetésszerkezetre, a tápanyaggazdálkodási-terv készítésére, zöldtrágyanövény termesztésre,istállótrágya vagy baktériumtrágya kijuttatására, növényvédőszer-mentes táblaszegélyre, vetésszerkezetre, középmély lazításra, valamint, partvonallal érintkező füves mezsgye kialakítására vonatkozó (kötelező és választott) előírások betartása alól azon szántóföldi tematikus előíráscsoportokban lévő területek, amelyeken a gazdálkodó VP élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások támogatása keretében gyepet telepít.
-    A VP NTB keretében elvégzett gyeptelepítés elvégzését és bejelentését követően a gyeptelepítéssel érintett, ideiglenes gyep hasznosítású területek vonatkozásában kizárólag az adott tematikus előíráscsoport alapcsomagjához rendelt támogatási összeg kifizetésére jogosult a támogatott.
-    Továbbá a VP NTB keretében eltelepített ideiglenes gyep területe a vetésszerkezeti előírások vonatkozásában nem számítódik hozzá az 5 éves vetésszerkezeti részarányokhoz.
-    A terület marad a szántó tematikus előírások között, tematikus előíráscsoport-váltás lehetősége törlésre került

A vegyes hasznosítás rögzítése esetén amennyiben a vegyes hasznosítás alábontásaiban jelölt növények összetétele megegyezik a szálas pillangós takarmánynövény összetételével, ez esetben a tábla a vetésszerkezetben elszámolható szálas pillangósnövényként.

Fontos változás azonban, hogy a szálas pillangós takarmánynövények füves, illetve egyéb keveréke abban az esetben fogadható el a vetésszerkezeti vállalás szempontjából szálas pillangós takarmánynövénynek, amennyiben a pillangós növények csíraszám részaránya a füves keverékben eléri a legalább 25%-ot. A csíraszám a helyszíni ellenőrzés során a gazdálkodási napló alapján kerül leellenőrzésre.

Azon területek, amelyeken olyan növény termesztése folyik, mely 5 év után állandó gyepnek minősülne, azok az AKG program ötödik évében is még szántóföldi területként kerülnek figyelembe vételre.

Az ültetvény kivágását követően a részleges újratelepítés esetén a KET nem kerül automatikusan kizárásra, hanem a gazdálkodónak a bejelentés szabályainak figyelembe vételével lehetősége lett a kivágást követő 12 hónapon belül részleges visszavonást kezdeményezni!

E szerint a szankciói is módosul a kizárás helyett az alábbiak szerint:
-    Ha a KET-en lévő ültetvény részének vagy egészének kivágását követően nem került benyújtásra 12 hónapon belül az ültetvény kivágásával összefüggő részleges visszavonási kérelem, és nem a teljes kivágott területen történik az újratelepítés a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül; vagy
-    benyújtásra került a kivágást követő 12 hónapon belül az ültetvény kivágásával összefüggő részleges visszavonási kérelem, de nem az abban bejelentett KET teljes területén történik az újratelepítés, a kivágás befejezésétől számított 12 hónapon belül,
akkor az újratelepítéssel nem érintett terület kizárásra kerül és a kizárt területre vonatkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

Fontos pontosítás az ültetvény kivágás és újratelepítésre vonatkozóan az, hogy adott évi kifizetési kérelemhez a bejelentéseket az adott évi egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig – azaz május 15.ig – kell megtenni. Az egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejét követően benyújtott kérelmeket az Államkincstár a következő naptári évre veszi figyelembe.

A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a benyújtási időszakot követő – nem a benyújtást követő! – 60 napon belül a kötelezettség átadója és átvevője is visszavonhatja. A benyújtási időszakot követő – nem a benyújtást követő! – 60 napon túl a kérelmet a kötelezettség átadója és átvevője kizárólag együttesen vonhatja vissza a támogatói okirat hatálybalépéséig.

Ugyancsak lényeges és kedvező módosítás az, hogy a legeltetési sűrűség számításakor az állatsűrűséget az összes legeltetett állat éves átlaglétszáma alapján meghatározott állategység és a tematikus előíráscsoporton belül legeltetettnek jelölt összterület hányadosaként kell meghatározni!

Amennyiben a támogatást igénylő elhalálozik a támogatói okirat hatálybalépését – nem kézhezvételét! – megelőzően, úgy függő jogi helyzet jön létre, amely esetén az elhunyt lehetséges örököse(i) köteles(ek) nyilatkozatban megnevezni azt a személyt, aki teljesíti a támogatást igénylő által vállalt kötelezettségeket. Amennyiben az örökös az eljáró hatóság felhívása ellenére – a megadott határidőn belül – nem nyilatkozik, a támogatási jogviszony nem jön létre.

Módosítások a szankciók vonatkozásában:
-    Törlésre került az a feltétel, hogy amennyiben a gazdálkodó az előírások szerint nem rendelkezik megfelelő trágyatárolóval, úgy az adott évi kifizetési kérelme elutasításra kerül. Továbbá a KM be nem tartása az annak megfelelő szankciót jelent, nem pedig az érintett tábla adott évi kifizetésének elvesztését.
-    Az integrált növényvédelem, a minimumkövetelmény be nem tartása azonban továbbra is az adott tábla adott évi támogatási összegének elvesztését jelenti.
-    A vetésszerkezetek be nem tartása esetén a megállapított szankciót a tematikus előíráscsoportokra vonatkoztatva kell meghatározni.

Fogalom esetében pontosításra került az, hogy a szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó komposzt felhasználásának tiltása nem vonatkozik azon anyagokra, melyek a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet szerinti külön jogszabály előírásainak megfelelő komposztálás útján előállított, engedélyezett termésnövelő anyagok.

A módosított AKG pályázati felhívások itt és itt érhetőek el.


(NAK/Sztahura Erzsébet)

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei