Mezőgazdasági termelés

Ezúton felhívjuk a gazdálkodók figyelmét az agrár-kárenyhítési rendszerben tett kárbejelentések és az egyes támogatási jogcímekhez kapcsolódó vis maior-bejelentések közötti különbségekre.


Az agrár-kárenyhítési rendszerben a kárbejelentéseket elektronikus úton, a Magyar Államkincstár honlapján elérhető Komplex Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR) felületen keresztül kell bejelenteni, ebben a falugazdászok segítséget nyújtanak a gazdálkodóknak. A kárbejelentést a károsodás észlelésétől számított 15 napon belül kell megtenni. A kárbejelentések célja a növények hozamcsökkenéséből fakadó károk kompenzálása kárenyhítő juttatás formájában.

Felhőszakadás, jégeső, tavaszi fagy, őszi fagy vagy vihar esetén a káresemény jól beazonosítható, egy adott naphoz kötődik, ezért a kár bekövetkezésének azt a napot tekintjük, amikor az időjárási jelenség és természeti esemény a károsodással érintett területen bekövetkezik és a kárbejelentést ettől a naptól számított 15 napon belül kell megtenni. Aszály, belvíz, téli fagy vagy mezőgazdasági árvíz esetén a károsító hatás csak később észlelhető, ezért a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésének, azt az időpontot kell tekinteni, amikor a károsodással érintett területen termesztett növénykultúrán a károsodás első alkalommal észlelhetővé válik, itt a káresemény bejelentését ettől a naptól számított 15 napon belül kell megtenni. Aszálykár bejelentés legkésőbb szeptember 30-ig tehető. A 15 napos bejelentési határidőt módosíthatja a betakarítás ténye/terve. Ebben az esetben a kárbejelentést legkésőbb a tervezett betakarítás vagy a károsodással érintett terület más növénykultúrával való hasznosítását megelőző talaj előkészítés előtt tíz (10) nappal kell megtenni.

A támogatásokhoz kapcsolódóan előfordulhatnak olyan váratlan események, amelyek ellehetetlenítik a vállaltak teljesítését. Ezen vis maior események bejelentését a gazdálkodó szintén elektronikus úton, a Magyar Államkincstár honlapján, ügyfélkapun keresztül kezdeményezheti annak érdekében, hogy mentesüljön bizonyos támogatási feltétel teljesítése alól. Vis maior eseményként ismerhető el olyan eseményt, amely előre nem látható, és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani. Például aszály esetén a termeléshez kötött szemes fehérjetakarmánynövény-termesztés támogatási jogcímre kérelmet benyújtó termelő mentesíthető a minimális hozamra vonatkozó követelmény teljesítése alól.

A kárbejelentésnél kizárólag a kedvezőtlen időjárási jelenségek miatti károkat lehet bejelenteni, a vis maior-bejelentést ezeken felül egyéb okok miatt (pl. a növény- vagy állatállományt érintő fertőző megbetegedések, munkaképtelenség, földterület közcélra vagy közérdekből történő igénybevétele) is meg lehet tenni. Amennyiben a gazdálkodó kárbejelentést tesz, de vis maior bejelentést nem, akkor a minimális hozamra vonatkozó követelmények teljesítése alól nem lehet felmenteni, ennek érdekében az önálló vis maior-bejelentést is mindenképpen meg kell tennie! Az elfogadott kárbejelentés nem helyettesíti a vis maior-bejelentést.

A vis maior-bejelentés a vis maior-esemény bekövetkezésétől számított 21 napon belül, azonban ha  a bejelentés termesztett növénykultúrát érint, a betakarítást megelőző tizenötödik napig, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított hat hónapon belül tehető meg. Ezen bejelentési határidők jogvesztők, így a határidőn túli bejelentést és a már betakarított kultúrák esetében bejelentett eseményt nem lehet vis maior-eseménynek tekinteni. Természeti csapás, szélsőséges időjárási körülmény esetén nem kell igazolást mellékelni az esemény bejelentéséhez. Amennyiben a termelő a vis maior bejelentését elmulasztotta és a támogatási feltételek nem teljesítése áll fenn, úgy a lehetséges szankció elkerülése érdekében van rá mód, hogy a kérelmét teljes egészében vagy részlegesen visszavonja, de csak akkor, ha még nem kapott ellenőrzésről, esetleges meg nem felelésről szóló tájékoztatást vagy határozatot.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei