Jogszabályi összefoglaló

A 24/2020 (VI.22). AM rendeletben szabályozott, termelői integrációs szervezet (új termékpálya integrációs kategória) a zöldség és gyümölcs- és tejágazatokhoz hasonlóan a többi termékpályán is nagyfokú integrációt tesz lehetővé, elősegítve a termékpiacok uniós szintű közös szervezését. A rendelet a Magyar Közlöny 2020. évi 148. számában jelent meg, és 2020. június 30-án lép hatályba.


A rendelet a termelői integrációs szervezetek működését az alábbiak szerint szabályozza:


•    1. § (értelmező rendelkezések) definiálja a rendelet által érintett fogalmakat (termelői integrációs szervezet, termelő, termelő-, és nem termelő tag, régió). Termelői integrációs szervezet az a termelői szervezet, mely zöldség-gyümölcs és tejágazatokon kívül, meghatározott ágazatokban (a 1308/2013/EU rendelet 1. cikk (2) bekezdés a)-h), l)-o), q)-t), valamint v)-x) pontja) működik és a Termékpiaci Törvényben (2015. évi XCVII. 2. § (1) bekezdés f) pont) és az 1308/2013/EU rendeletben (154. cikk) előírt kritériumok alapján elismeréssel rendelkezik.


•    2. § alapján elismerés iránti kérelmet nyújthat be az a termelői szervezet, mely legalább 10 termelő taggal (akár jogi személy is lehet, de kapcsolt vállalkozás és olyan gazdasági társaság, melyben az integrációs szervezet vezető tisztséget tölt be,nem lehet tag) rendelkezik, termelése az elismeréssel érintett termék esetében meghaladja a régió (NUTS 2 szint) termelésének 1%-át. Egyúttal vállalja, hogy elismerés esetén, az elismerést követő harmadik naptári évben ez a hányad el fogja éri a 3%-ot. Ez alól kivételt képez a borágazat, a baromfihús ágazat és a sertéshúságazat. Borágazatban az integrációs szervezetnek az érintett borrégiók (Borvhr., 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 1. sz. melléklete) termelőinek legalább 5%-t kell, hogy integrálja, mely területnagyságnak az elismerést követő 3. naptári év végére el kell érnie az 1000 ha-t vagy a borrégió 10%-t. Baromfihús ágazatban a min. 300 millió Ft éves termelési értéket elérő termelői szervezet adhat be elismerés iránti kérelmet, a termelési értéknek az elismerést követő 3 évben már el kell érnie a 400 millió Ft-ot. Sertéshús ágazatban pedig az elismerési küszöbérték az éves 3 milliárd Ft termelési érték, melynek az elismerést követő 3. évben 5 milliárd Ft-ra kell növekednie. A vis major és egyéb (a 2011.  évi CLXVIII.  törvény 14.  §-a szerint) elismert mezőgazdasági káreseményből származó árbevétel-kiesést hozzá kell számítani a termelői szervezet által forgalmazott termékmennyiség kiszámításánál.

Az elismerési kérelem jóváhagyásának további feltétele, hogy a termelői szervezet folyamatosan biztosítson termesztési/termelési információkat és szaktanácsadást; tagjai rendelkezzenek (2007. évi XVII. törvény alapján előírt) ügyfél-azonosítóval; vállalja, hogy az elismerést követő éven belül alkalmazásba vesz min. 20 órás munkaidőben a kereskedelmi, gazdasági ügyek irányítására egy, a tagságtól független, szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy min. 5 éves releváns tapasztalattal rendelkező szakembert. A jóváhagyás további feltétele, hogy az elismerést kérelmező gazdasági társaság létesítő okiratában rögzítse a szavazati arányra vonatkozó megkötést az 5.  §(1)  bekezdésében foglaltak szerint. Vagyis 30% fölötti szavazati arány esetén, a termelő tag a szavazati aránya nem lehet több mint az általa forgalmazott termék mennyiségének a termelői integrációs szervezet által forgalmazott mennyiséghez képesti aránya (elmúlt 3 év átlaga alapján). A szavazati arány felső határának megállapításakor figyelembe kell venni a termelő tag szavazati arányát minden olyan tagvállalkozásnál, melyekben a termelő tag magánszemélyként vagy vállalkozásként tulajdonrésszel rendelkezik (integrációs szervezeten belüli szavazati arány és a tagvállalkozáson belüli tulajdonosi hányad szorzatát hozzá kell adni az integrációs szervezeten belüli szavazati arányához).


•    3. § értelmében a termelői integrációs szervezet (1308/2013/EU rendelet 156. cikke alapján) az elismerés céljából más termelői integrációs szervezettel történő társulás révén új szervezetet hozhat létre, ha az összesített forgalmazott termékük mennyisége meghaladja a 2. §-ban megállapított mennyiség, illetve terület ötszörösét. Továbbá a 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján elismert termelői csoportok által létrehozott szervezet kérheti termelői integrációs szervezetek társulásaként történő elismerését, ha megfelel az e rendeletben foglalt követelményeknek.

Az 50/2017 FM rendelet alapján működő zöldség-gyümölcs termelői szervezetek vagy a 3/2016 FM rendelet alapján tej-, és tejtermék-ágazatban működő termelői szervezetek vagy azok társulásai további ágazatban történő elismerés céljából kérelmezhetik elismerésüket, ha megfelelnek a feltételeknek az új ágazat vonatkozásában is. (Ez esetben korábbi elismerésük módosításának kérelmét kell benyújtani, és a már benyújtott mellékleteket nem kell ismételten benyújtani.)


•    4. § alapján az elismerési kérelmet az agrárpolitikáért felelős minisztériumnak kell benyújtani papíralapon és elektronikus adathordozón, csatolva azokat a dokumentumokat, melyek igazolják a 2. §-ban és az 1308/2013/EU rendelet 154. cikkében meghatározott feltételek teljesülését. A termelői intgrációs szervezetek társulási kérelmét is hasonló módon a szakminisztériumnak kell benyújtani, a kérelemben be kell mutatni, hogy a  társulás a  tagok mely működési céljait képviseli (1308/2013/EU 152 cikk (1) bekezdés c) pontja alapján), mely előállított termékek vonatkozásában valósítja meg, és mivel lesz hatékonyabb.

Mindkét kérelemtípus esetében a minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványt kell kitölteni, és csatolni kell: a létesítő okiratot; hivatalosan aláírt nyilatkozatot arról, hogy a papíralapú és az elektronikus adathordozón benyújtott kérelem megegyezik; a tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények és ingóságok tulajdon-, ill. bérleti jogát igazoló dokumentumokat; a szaktanácsadási rendszert bemutató leírást; hivatalosan aláírt nyilatkozatot a vállalt munkaerő-felvételről; tagok nyilatkozatát arról, hogy esetükben nem merül fel kizáró ok. Hiánypótlásra a kérelmek kapcsán egy alkalommal van lehetőség.

Amennyiben a benyújtott formanyomtatványon rögzített adatokban (taglétszám és tagok adatai) változás állna be, arról írásban, elektronikus levélben és postai úton is értesíteni kell a minisztériumot, legkésőbb 15 napon belül.


•    5. § alapján termelői integrációs szervezet legfőbb döntéshozó szervének ülésén a termelő tagok egymást helyettesíthetik írásbeli meghatalmazás alapján. A meghatalmazásnak a szavazatra vonatkozó rendelkezést is tartalmaznia kell. Továbbá a  tag létesítő okiratban foglalt kötelezettségei teljesítésének ellenőrzése érdekében a termelői integrációs szervezet jogosul a tag tagsági jogviszonyából eredő tevékenységét érintő dokumentumokba, bizonylatokba betekinteni.  Ha a  termelő tag általi termelés átmeneti szüneteltetése eseteinek megállapítására és annak bejelentésére vonatkozó szabályokat a  termelői integrációs szervezet a  létesítő okiratában megállapítja, az  e  feltételeknek megfelelő tagot az átmeneti szüneteltetés időtartama alatt továbbra is a termelő tagok között tarthatja nyilván. Az átmeneti szüneteltetés eseteinek megállapítása során a szántó művelési ágban nyilvántartott mezőgazdasági területen vetésforgó miatt adott évben nem termelő tagot a  termelését átmenetileg szüneteltető tagnak kell tekinteni.


•    6. § alapján a termelői integrációs szervezet – a  minisztérium honlapján közzétett adatlap kitöltésével – minden év  március  1-jéig beszámolót kell, hogy benyújtson a minisztérium részére. A  termelői integrációs szervezet elismerési feltételeinek fennállását a  minisztérium jogosult ellenőrizni. Az  első ellenőrzésre az elismerést követő 2 éven belül kerül sor.


•    7. § alapján  a termelői integrációs szervezet által hozott piacszervezési intézkedések kiterjesztése szempontjából (Termékpiaci törvény 2. § (3) bekezdés alapján) meghatározott gazdasági térség a régió, ill. a borrégió (1308/2013/EU rendelet 1.  cikk (2)  bekezdés l)  pontja szerinti ágazat esetében a  Borvhr. 1. számú melléklete alapján).


•    8. § alapján   az elismerés visszavonható – egy vagy több ágazatra vonatkozóan –, ha az elismerésnél figyelembe vett, illetve az elismerést követő egy éven belül elérendő feltételek nem teljesülnek, és a termelői integrációs szervezet ezt az állapotot az erre irányuló felhívásban meghatározott észszerű határidőn belül sem szünteti meg.


•    10. § alapján e rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK, a  234/79/EK, az  1037/2001/EK és a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

•    A rendelet a kihirdetést (2020.06.22.) követő 8. napon, azaz 2020. 06.30-án lép életbe.NAK/ Nagy Anikó

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei