Élelmiszeripar

Magyarország kormányának felhívása a mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása érdekében.


A felhívás kódszáma: VEKOP-1.3.1-16


1.    Határidők
A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 9-tól 2018. május 9-ig van lehetőség.
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon keresztül.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a felhívás 6. pontjában leírt módon kell csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is! A nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással4 látták el - postai úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás5/futárposta-szolgáltatás6 (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Regionális Fejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság
1525 Budapest, Postafiók 95.
Kérjük, hogy a küldeményen jól láthatóan tüntesse fel a felhívás kódszámát, a támogatást igénylő nevét és címét!


2.    Kedvezményezettek köre
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) Mikro-, kis- és középvállalkozások,
- melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,
- melyek magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, és amelyek hozzáadott érték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, és a fejlesztés eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik,
- melyek fejlesztése az 1. számú szakmai mellékletben („Ágazati fókusz”) foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, illetve amennyiben fejlesztésük a 74.10 Divat-, formatervezés tevékenységhez kapcsolódik, akkor a piacra vitt termék gyártására vonatkozóan együttműködési megállapodással rendelkeznek az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységet végző hazai vállalkozással.
b) jogi forma szerint:
I. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
II. egyéni vállalkozók, egyéni cégek


Támogatásban kiemelten nem részesíthetők azon vállalkozások:
A „Kizáró okok listája” részben felsoroltakon túl, az alábbi szempontok szerint nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére
-    amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján;
- amely vállalkozás mezőgazdasági vállalkozásnak minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek nettó árbevételének vagy adóalapba beszámított bevételének több mint 50%-át TEÁOR’08 szerinti mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR’08 szám: 01.11-03.22) teszi ki;
- amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul


A projekt területi korlátozása
a) projekt megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett közép-magyarországi régióban lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet
b) a megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie
c) kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek támogathatók
d) projekt keretében - kötelező vállalásként - kialakított külkereskedelmi munkakört betöltő munkavállalót a megvalósítás helyszínén kell foglalkoztatni, a munkaszerződésben a munkavégzés helyét egyértelműen meg kell jelölni


3. Támogatható tevékenységek köre
Önállóan támogatható tevékenységek
A felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
a) külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
b) külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység
Önállóan nem támogatható tevékenységek
A 3.1.1 a) és 3.1.1 b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatóak:
a) piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható
b) információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható
c) tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható
d) piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható
e) szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
f) innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható


4. Támogatás mértéke, intenzitása
A támogatás formája
Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás keretében a projekt javaslatok elbírálása egyszerűsített eljárásrend keretében történik, mely alapján a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 100 000 000 Ft lehet.
A támogatás mértéke, összege
a) az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft
b) a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50 %-a
c) az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét
Előleg igénylése
Jelen felhívás keretében támogatási előleg igénylésére nincs mód.
Kiválasztási eljárásrend
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek kiválasztásra.


5. Az elszámolható költségek köre
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a felhívásban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.
A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó, nem elszámolható költségek vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.
Amennyiben a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet nem a támogatási kérelem részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a támogatást igénylő meg kíván valósítani a projekt részeként, azonban a felhíváson kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen be kell mutatni a támogatási kérelemben, valamint a későbbiekben megkötésre kerülő vállalkozói szerződésekben is. A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen a költségek, illetve ezen belül az elszámolható költségek besorolása.
A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!


6. A felhívás 1. számú szakmai melléklete
Ágazati fókusz lista (feldolgozóipari tevékenységek TEÁOR’08 besorolása) kivonat csak élelmiszer feldolgozók listája:
1052 Jégkrém gyártása
1071 Kenyér; friss pékáru gyártása
1072 Tartósított lisztes áru gyártása
1073 Tésztafélék gyártása
1082 Édesség gyártása
1084 Fűszer, ételízesítő gyártása
1085 Készétel gyártása
1086 Homogenizált, diétás étel gyártása
1101 Desztillált szeszes ital gyártása
1104 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
1105 Sörgyártás
1106 Malátagyártás

 

További információk az alábbi elérhetőségeken kérhetők
Varga László (élelmiszeripari szakértő): +36 70 490 6164, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Domán Tamara (élelmiszeripari referens):  +36 70 390 2674, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok