Témaoldal

Tudomásul veszem, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: NAK tv.) 11. § (1) bekezdése, valamint a 18. § g) pontjában rögzítettek értelmében a NAK Alapszabálya rögzíti az éves NAK tagdíj mértékét, fizetésének módját és feltételeit, valamint az egyes tagdíjfizetés alapját csökkentő kedvezmények NAK tagja általi igénybevételének szabályait.

Tudomásul veszem, hogy a NAK tagja jogosult a NAK jelen elektronikus felületén a NAK Alapszabály II. fejezet G) cím 12. pontjában meghatározott és jelen felületre regisztrált könyvelőt, adószakértőt, adótanácsadót és/vagy könyvvizsgálót meghatalmazni arra, hogy a  NAK tag által tárgyévben fizetendő tagdíj megállapítása tekintetében, a NAK jelen elektronikus felületén keresztül a NAK tag számára a NAK által megállapított tagdíjat megtekinthesse, elfogadhassa, módosíthassa, a NAK tag tagdíjával kapcsolatban a NAK tag helyett és nevében jognyilatkozatot tehessen, a NAK tag tagdíjfizetése alapját csökkentő kedvezményeket igazolhasson. A könyvelő, adószakértő, adótanácsadó vagy könyvvizsgáló a saját e-Iroda fiókján keresztül kizárólag az őt meghatalmazó NAK tag NAK által megállapított tagdíjának elfogadására vagy korrekciójára jogosult. A NAK tag reklamációját, kifogását, részletfizetési vagy méltányossági kérelmét, a nem tárgyévi kötelezettségekkel kapcsolatos felülvizsgálati igényét, illetve egyéb megkeresését a tagnak továbbra is saját magának, a saját e-Iroda fiókján keresztül kell megküldenie, amennyiben az üzenetküldésnek ezt a formáját választja.

Tudomásul vettem, hogy a meghatalmazás képviseleti jogot létesítő egyoldalú jognyilatkozat, amely alapján a meghatalmazott könyvelő, adószakértő, adótanácsadó és/vagy könyvvizsgáló az előző mondatban rögzített jognyilatkozatot jogosult helyettem és nevemben megtenni. A meghatalmazott által megtett jognyilatkozat közvetlenül a képviseltet jogosítja és kötelezi. A meghatalmazás visszavonásig érvényes, azonban a meghatalmazott csak akkor tud eljárni, ha elfogadja a meghatalmazást jelen felületen, továbbá a felület használatához való jogosultsága fennáll.

A fentiekre figyelemmel tudomásul veszem, hogy az általam a NAK jelen elektronikus felületén meghatalmazott könyvelőre, adószakértőre, adótanácsadóra és/vagy könyvvizsgálóra képviseleti jogot ruházok, amelynek alapján a meghatalmazott könyvelő, adószakértő, adótanácsadó és/vagy könyvvizsgáló megtekintheti, elfogadhatja, módosíthatja a NAK által megállapított tárgyévi tagdíjamat, a nevemben tagdíjammal, kapcsolatban jognyilatkozatot tehet, számomra tagdíjfizetésem alapját csökkentő kedvezményeket igazolhat. Az általam meghatalmazott könyvelő, adószakértő, adótanácsadó és/vagy könyvvizsgáló a saját névre szóló NAK felületére bejelentkezve járhat el az ügyemben.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben én tagként már elfogadtam a NAK által megállapított tárgyévi tagdíjat, úgy az általam jelen elektronikus felületen meghatalmazott könyvelő, adószakértő, adótanácsadó és/vagy könyvvizsgáló azt már nem jogosult módosítani, csupán megtekintési joggal rendelkezik.

Tudomásul veszem, hogy a NAK jelen elektronikus felületén egy könyvelőt, adószakértőt, adótanácsadót és/vagy könyvvizsgálót több tag is meghatalmazhat. Azon esetben, amennyiben a NAK részére benyújtott NAK Alapszabály II. G) cím 12. pontja szerinti könyvelői, adószakértői, adótanácsadói, továbbá könyvvizsgálói igazolás, jelentés, vagy a könyvelő, adószakértő, adótanácsadó vagy könyvvizsgáló által jelen elektronikus felületen keresztül igazolt adat valótlan tartalmú, akkor a NAK Alapszabály II. G) cím 12.8 pontjában foglaltak alapján a valótlanság megállapításától számított öt évig az azt kiállító könyvelő, adószakértő, adótanácsadó, számviteli szolgáltatást nyújtó társaság, könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég által kiállított jelentéseket, igazolásokat egyetlen tag vonatkozásában sem fogadja el a NAK. Továbbá az említett időszak alatt az érintett könyvelő, adószakértő, adótanácsadó vagy könyvvizsgáló - az általa korábban végzett módosításokat leszámítva - egyik hozzá rendelt tag adatait sem láthatja, a tagok számára a NAK által megállapított tagdíjat nem fogadhatja el, nem módosíthatja és a tagdíjkedvezmények igénybevételéhez szükséges igazolást sem állíthat ki a részükre. Amennyiben egy könyvelő, adószakértő, adótanácsadó vagy könyvvizsgáló a fentiek miatt felfüggesztés alatt áll, úgy arról a NAK a saját e-Iroda felületükön keresztül értesíti az érintett tagokat. Amennyiben egy könyvelő, adószakértő, adótanácsadó vagy könyvvizsgáló e-Iroda fiókja egyéb okból kerül felfüggesztésre, arról a NAK szintén értesíti az érintett tagokat. A felfüggesztést követő naptól a NAK tag új könyvelőt, adószakértőt, adótanácsadót vagy könyvvizsgálót választhat a saját e-Iroda felületén keresztül.

Tudomásul veszem, hogy a NAK Alapszabály II. fejezet, G) cím 12. pontja szerint a NAK tagdíj kapcsán igényelt kedvezmények, igazolások vonatkozásában ellenőrzés-tűrési kötelezettségem van. Akár személyesen, akár az általam a NAK rendszerében megbízott könyvelőn, adószakértőn, adótanácsadón vagy könyvvizsgálón keresztül igényelem az Alapszabály (II. fejezet, G) cím 6-10. pont) szerint kedvezményeket, hozzájárulok ahhoz, hogy a NAK ellenőrizhessen, ellenőriztethessen a NAK Alapszabály II. G) cím 12. pontja szerint. Amennyiben ezt akadályozom, vagy nem teszem lehetővé, vagy az ellenőrzés során az általam megadott tagdíjalapnál magasabb tagdíjalap kerül megállapításra, úgy a tagságom fennállása alatt jogosulatlanná válok az Alapszabály (II. fejezet, G) cím 6-10. pont) szerinti kedvezmények igénybevételére. Egyúttal az Alapszabály (II. fejezet, G) cím 25. pont) szerinti pótlék is előírásra kerül. Az Alapszabály által biztosított kedvezmények, levonások esetében az engem, mint meghatalmazót terhelő felelősségekről a NAK által kiadott, az adott tárgyév vonatkozásában irányadó útmutató (Tájékoztató a könyvelői, adószakértői, adótanácsadói és könyvvizsgálói módosítás feltételeiről és szabályairól) rendelkezik.

Elfogadom, hogy amennyiben a NAK által megállapított tagdíjamat az általam meghatalmazott könyvelő, adószakértő, adótanácsadó vagy könyvvizsgáló fogadja el vagy korrigálja, úgy arról a saját e-Iroda fiókomba belépve, a Korábbi tevékenység menüpont Tagdíj bevallás almenüjében tudok tájékozódni. Külön értesítést a NAK a könyvelő, adószakértő, adótanácsadó vagy könyvvizsgáló által végzett elfogadásról/korrekcióról nem küld.

Vállalom, hogy amennyiben a könyvelőm, adószakértőm, adótanácsadóm vagy könyvvizsgálóm személyében változás történik, úgy a köztünk jelen elektronikus felületen keresztül létrehozott kapcsolatot haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül lezárom. Tudomásul veszem, hogy a lezárás elmulasztásából eredő valamennyi kárt nekem kell viselnem.

Tisztában vagyok azzal és elfogadom, hogy a NAK a meghatalmazottam eljárásáért semmilyen felelősséggel nem tartozik, jelen felületen általam adott meghatalmazásból adódó károkért a NAK-ot semmilyen tekintetben nem terheli felelősség.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei