Jogszabályi összefoglaló

Már az országgyűlés előtt a T/8000-es törvényjavaslat, mely az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szól. A törvényjavaslat 23 agrártárgyú törvény módosítását tartalmazza. Mostani írásunkban a termőföldvédelmet és a földforgalmat érintő változásokat mutatjuk be. Fontos leszögeznünk, hogy jelen cikkünk megírásakor a beterjesztett törvényjavaslat ismert, a módosítások végleges formájukat a törvényjavaslat elfogadásával nyerik el.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Tfvt.) szabályozott ún. időleges más célú hasznosítás módosítása várható a jövőben.  A változtatás célja, hogy az ilyen típusú engedélyekben foglalt kötelezettségek ellenőrzése biztosított legyen és szükség esetén az ezzel kapcsolatos mulasztások szankcionálása megtörténhessen.

A termőföld időleges más célú hasznosítása az ún. „igénybevevő” kérelemére lehetséges, maximális időtartama 5 év lehet. Ha az időleges más célú hasznosítási engedélyben meghatározott időtartam eltelik úgy, hogy az igénybevevő nem jelentette be az időleges más célú hasznosítás megkezdését, illetve az eredeti állapot helyreállításának bejelentése elmaradt – ezekre egyébként a tevékenység megkezdésétől 8 nap áll rendelkezésére - és még az engedély fennállása alatt nem kezdeményezte sem annak meghosszabbítását, sem pedig hatályon kívül helyezését, akkor az ingatlanügyi hatóság az engedély lejárta után 15 napon belül felszólítja az igénybevevőt, hogy 15 napon belül nyilatkozzon az engedélyezett időleges más célú hasznosítás megkezdéséről és megvalósításáról, ha ezen nyilatkozatot nem teszi meg az igénybevevő, akkor földvédelmi bírságot kell fizetnie, melynek összege 50.000,-Ft. A bírság ismételten is kiszabható mindaddig, amíg az igénybevevő a nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget. Az időleges más célú hasznosítási engedélyek utóellenőrzése érdekében az ingatlanügyi hatóság már nem csak az általa kiadott végleges más célú hasznosítási engedélyekről, hanem az időleges más célú hasznosítási engedélyekről is nyilvántartást vezet.

Változik az átlagos minőségű termőföld fogalma is: a fogalom kibővítésre kerül az országos átlaghoz történő viszonyítás szempontjával is.

A törvényjavaslat több helyen is módosítja a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt (a továbbiakban: Földforgalmi tv.)

2023. január 1-étől felváltotta az életvitelszerű lakóhely fogalmát az életvitelszerű lakáshasználat helye. A fogalomnak a helyben lakó és a helyben lakó szomszéd meghatározásakor van jelentősége. A mostani módosítás egyértelművé teszi, hogy mi az életvitelszerű lakáshasználat helye: ez nem más, mint a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba bejelentett tartózkodási hely, ennek hiányában ellenkező bizonyításig a bejelentett lakóhely.

Ha nem a tulajdonos eladó használja a földet, hanem más - tipikusan haszonbérlő - akkor az adásvételi szerződéseknek eddig is tartalmaznia kellett a földhasználati szerződés főbb paramétereit, úgymint az időtartama és a bérleti díj mértéke. Ezentúl, ha többlethasználati megállapodással használja a földet valamelyik tulajdonostárs, akkor ezt a tényt is fel kell tüntetni az adásvételi szerződésben.

Osztatlan közös tulajdonban lévő földek esetén a tulajdonostárs elővásárlási jogának gyakorlásakor, ha a földműves tulajdonostárs örökléssel szerezte tulajdonjogát, elővásárlási jogánál a 3 évbe beszámít az az idő is amikor még az örökhagyóé volt a tulajdoni illetőség. Ugyanígy a földhasználó földműves elővásárlási jogának gyakorlásához megkívánt 3 éves földhasználat időtartamába is beszámít az örökhagyó földhasználatának az ideje.

Módosul az egybefoglalt vételár szabályozása is: A tervezet szerint egybefoglalt vételáron lehet majd értékesíteni az azonos hagyatékhoz tartozó földeket is, amikor a törvényes öröklés szabályai szerint több örököstárs közösen örökli az ingatlant és annak érdekében, hogy az ingatlanon ne keletkezzen osztatlan közös tulajdon a Foktftv. lehetőséget biztosít arra, hogy az örököstársak az ingatlant egyben értékesítsék.

 

A tervezett földforgalmi módosításokról szóló összefoglalónk hamarosan újabb cikkel folytatódik.

NAK / Dr. Farkas Diana

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám