Közös Agrárpolitika

Újonnan induló cikksorozatunkban a vonatkozó rendelkezések alapján tekintjük át, hogy mi számít vis maiornak, melyek a lehetséges események és hogyan kell ezeket bejelenteni, igazolni.

A támogatásokhoz kapcsolódóan is előfordulhatnak olyan váratlan események, amelyek ellehetetlenítik a támogatásokban vállaltak teljesítését. Ezen vis maior események bejelentését a gazdálkodó elektronikus úton, a Magyar Államkincstár honlapján, ügyfélkapun keresztül kezdeményezheti annak érdekében, hogy mentesüljön bizonyos támogatási feltétel teljesítése alól.  A vis maior események lehetőségeit, csatolandó dokumentumait a vis maiorról szóló 23/2024. (IV. 9.) AM rendelet alapján a Magyar Államkincstár (MÁK) 35/2024.(VI. 13.) számú közleményében ismerteti.

Elsőként tekintsük át, hogy tényleg olyan helyzettel állunk-e szemben, mely ténylegesen nem várt esemény, s az tényleg kihatással lehet-e a vállalt teljesítés elmaradására? Vis maior eseményként ismerhető el tehát az olyan esemény, amely előre nem látható és amelynek következményeit az adott helyzetben általában elvárható gondosság tanúsítása esetén sem, vagy csak aránytalan mértékű beavatkozással lehetett volna elhárítani. Pl. aszály esetén a termeléshez kötött szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatásra kérelmet benyújtó termelő elfogadott vis maior esemény esetén mentesíthető a minimális hozamra vonatkozó követelmény teljesítése alól. Azonban az aszály nem jelenthet vis maior okot pl. a gyommentesítés elmaradására, hiszen ezen tevékenység az adott helyzetben elvégezhető. Tehát mindenképpen vizsgáljuk meg az ok és okozat közötti összefüggést.

A MÁK közlemény részletesen kitér fentiek átgondolására, rögzítve, hogy a vis maior helyzet esetében mely 3 feltétel együttes fennállása által mentesülhetünk a kötelezettségvállalás teljesítése alól.

 1. Feltétel: Ellenőrzési körön kívül felmerülő károkozó körülmény

A vis maior fennállásának három feltétele közül az első – amely alapfeltételként is értelmezhető –, hogy a károkozó körülmény a kedvezményezett „ellenőrzési körén kívül” merüljön fel. Az ellenőrzési körön kívüliség azt jelenti, hogy a kedvezményezett nem képes hatást gyakorolni a kár bekövetkezésére, az tőle független módon keletkezik. Ide sorolhatóak a természeti katasztrófák (például: aszály, belvíz, fagykár, viharkár, járványok stb.), bizonyos politikai-társadalmi események (például: fegyveres konfliktus, közlekedési útvonalak lezárása stb.), továbbá bizonyos állami intézkedések (például: behozatali-kiviteli tilalmak, ország-vagy régióhatárok lezárása stb.). Ide tartoznak továbbá a súlyos üzemzavarok (például: villamosenergia-ellátás zavarai), és a radikális piaci változások.

 1. Feltétel: Előre nem látható körülmény

A második feltétel, hogy a kedvezményezett ellenőrzési körén kívül felmerülő körülmény nem látható előre.

Az előreláthatóság a kötelezettség vállalásának időpontjára vonatkoztatva vizsgálandó, hiszen ekkor kell felmérni, hogy képesek leszünk-e a jövőben a kötelezettség szabályszerű teljesítésre. Mindezek alapján a feltétel lényege, hogy a kötelezettségvállalás időpontjában a bekövetkező körülményre nem lehet előre felkészülni.

 1. Feltétel: Elvárhatóság hiánya

A vis maior fennállásának harmadik feltétele, hogy nem várható el a gazdálkodó részéről a körülmény elkerülése, illetve a kárkövetkezmények elhárítása, azaz az adott helyzetben általában elvárható magatartás tanúsítása esetén sem akadályozható meg a körülmény bekövetkezése. A lényeg, hogy  – amennyiben erre lehetőség van - tevőlegesen törekedni kell arra, hogy a károkozó körülmény kialakulását megakadályozzuk, illetve a károkat elhárítsuk pl. vadkár. Ez a feltétel az esemény bekövetkeztének az időpontjában vizsgálandó, ellentétében az előreláthatósági feltétellel, amely a kötelezettségvállalás – tehát megelőző - időpontjában értelmezendő.

Fentiekben leírtak szerint is minden esetben tisztázni szükséges, hogy valóban van-e olyan kötelezettségvállalás, amelynek teljesülésére a bekövetkező vis maiornak hatása van. Amennyiben nincs ilyen – pld: aszály-gyomosság -, akkor a kár bekövetkezése ellenére nem beszélhetünk vis maiorról, így vis maior kérelmet sem célszerű benyújtani.

A vis maior helyzet fennállásának tisztázása után, cikksorozatunk következő részeiben a MÁK közlemény alapján tekintjük át a lehetséges vis maior eseményeket.

A MÁK közlemény az alábbi linken érhető el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/19423328/Vis+maior+k%C3%B6zlem%C3%A9ny.pdf/982dc3f8-726f-6b7d-f000-ca5829df2092?t=171878854461

NAK / Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám