Mezőgazdasági termelés

Ismét lehetőség nyílik új borszőlőültetvények telepítésére a Vidékfejlesztési Program keretében az átmeneti támogatási időszakban. Szeptember 27-től lehet benyújtani a támogatási igényeket a Kincstárhoz. 

A támogatás legfontosabb paraméterei: 

 • A borszőlőültetvény-telepítési támogatás jellege vissza nem térítendő támogatás, azaz visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás 
 • Kizárólag az új telepítési engedéllyel rendelkezők számára biztosít támogatást (az új szőlőültetvények telepítésének engedélyezésére vonatkozó előírásokat lásd: a szőlő és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021 (VII. 29.) AM rendelet 10-11.§) 
 • A szőlőtelepítési támogatási keret az átmeneti időszakban: 0,74 Mrd Ft  
 • Egyéni projektek esetén legfeljebb 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft támogatás igényelhető 
 • A keretből támogat projektek várható száma: 200 db 
 • A legkisebb támogatható ültetvényméret: el kell érni az 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot. A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is. 

Az alábbiakban a telepítési támogatás korábbi pályázati időszakaihoz képest eltérő, újonnan meghatározott módosítások találhatóak: 

 

Hatósági engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatos legfontosabb előírások: 

 • Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott - a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentációt. 
 • az ültetvényhez tartozó támrendszer építése esetében nem szükséges építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot benyújtani (a megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített építészeti-műszaki tervdokumentáció benyújtása ezekben az esetekben is szükséges). 
 • az építészeti-műszaki tervdokumentáció támogatási kérelemhez történő csatolása minden esetben kötelező! 
 •  az ültetvényhez tartozó támrendszer építéséhez kapcsolódóan nem szükséges az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, valamint az építési és felmérési napló vezetése 
 • A fenntartási kötelezettség időtartama alatt a projekt tárgya nem idegeníthető el, nem adható bérbe, jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a projekt tárgya a Magyar Államkincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélendő (korábban lehetőség volt a bérbeadásra). 

 

 A projekt megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások: 

 • Az ültetvényhez tartozó támrendszer építéséhez kapcsolódóan nem szükséges az ÉNGY alkalmazása. 
 • Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó/kivitelező nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt tétel egyedi gyártású, és/vagy az más forgalmazótól/kivitelezőtől nem szerezhető be. 

 

Öntözésfejlesztéssel kapcsolatos elvárások: 

A pályázat keretében lehetőség nyílik az öntözésfejlesztés támogatására is, a korábbiakhoz képest  

minősítés: Amennyiben a vízjogi engedély nem tér ki a víztest mennyiségével kapcsolatos minősítésére, úgy egyéb igazoló dokumentum (pl.: a vízügyi igazgatóság által kiadott vagyonkezelői hozzájárulás) benyújtása szükséges a támogatási kérelemhez 

 • Nem minősül öntözött terület növekedését eredményező projektnek az a projekt, amely olyan területen valósul meg, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 évben - bármilyen időtartamig - öntözésre jogosító vízjogi engedéllyel rendelkeztek, és amelyet legalább egyszer ténylegesen öntöztek, de a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az öntözéssel már ténylegesen felhagytak, azaz annak vonatkozásában nem rendelkeznek öntözésre jogosító hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel. 
 •  a minősítésben leírtaktól eltérve az érintett víztest vonatkozásában az öntözött területének nettó növekedését eredményező projektek abban az esetben is támogathatók, ha:  
 • a projekt tartalmazza a meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő öntözőrendszerek részeinek fejlesztését, és ezek esetében az előzetes értékelés azt állapítja meg, hogy azok a meglévő berendezés vagy rendszer műszaki paramétereiből kiindulva legkevesebb 10 % mértékű potenciális vízmegtakarítást eredményeznek és 
 •  a projekt egésze a projekt teljes szintjén a vízfogyasztás mértékét a meglévő öntözőberendezések vagy a meglévő öntözőrendszerek részeinek fejlesztésére irányuló beruházás által lehetővé tett potenciális vízmegtakarítás legalább 50 %-ának megfelelő mértékben ténylegesen csökkenti. A tényleges vízfogyasztás csökkenést legkésőbb - a kedvezményezett döntése alapján - a fenntartási időszak utolsó évében vagy az utolsó három év átlagában kell elérni. 
 • Amennyiben a beruházás az öntözött területek nettó növekedését eredményezi, a támogatási kérelemhez csatolni kell a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő vízhatékonysági számítást.  
 • Azon víztestek esetében, ahol a mennyiségi szempontokra vonatkozó állapotértékelés eredménye nem ismert (szürke, adathiányos víztest), az állapotot/potenciált jónál gyengébbnek kell feltételezni. Az ilyen területen megvalósítani tervezett projekt engedélyezését megelőzően az illetékes hatóság saját hatáskörben az érvényes vízjogi engedélyt a Víz Keretirányelvnek való megfelelőség szempontjából felülvizsgálja.  
 • Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában. 

Projekt megkezdése: 

 • Meglévő teraszok karbantartása a Kifizető Ügynökség által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett karbantartás az érintett – előzetes helyszíni szemle nélkül megkezdett - projektelem elutasítását vonja maga után. 

Fenntartási kötelezettség: 

A támogatást igénylő a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a támogatásban részesült borszőlőültetvényt a projektmegvalósítás befejezésétől számított 13. borpiaci év végéig művelésben tartja. 

Önerő: 

 • A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkoznia kell az önerő rendelkezésre állásáról. Legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az Általános Útmutató a Felhíváshoz dokumentumban (8. pontjának 5. alpontjában) meghatározott módon és formában kell igazolni az önerő rendelkezésre állását. 

Támogatásra jogosultak: 

 • Mezőgazdasági termelők, akik 6000 euró STÉ értékkel rendelkeznek és árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. 
 • Új- Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében a - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. 
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie 
 • Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie 

 

 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet az STÉ értékre és az 50% mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételre vonatkozó előírásokat önmagában és a tagjain keresztül (a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó szabályozás szerint) is teljesítheti. A szociális szövetkezeteknek a két előírást önmagában szükséges teljesíteni. 

Benyújtási határidők: 

Tizennegyedik szakasz: 2021. szeptember 27. – 2021. október 11. 

Tizenötödik szakasz: 2021. október 12. – 2021. október 26. 

A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt értékelési szakaszonként, az értékelési szakasz utolsó napját jelentő értékelési határnapig változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt, az értékelési határnapig tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. 

Előleg igénylése: 

 • Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

Elszámolás további feltételei: 

 • Lehetőség van egyszeri elszámolásra. Amennyiben a kedvezményezett a támogatói okirat hatálybalépését követően az egyszeri elszámolást választja, haladéktalanul köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak. 
 •  Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra, illetve többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető, ha a támogatói okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani. 
 • A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása. 
 • Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni 

 

A támogatás intenzitása: 

A Közép-Magyarországi régióban 40%, Magyarország többi régiójában 50%, amely 10%-ponttal növekszik abban az esetben, ha a pályázó fiatal mezőgazdasági termelő. Szintén 10% ponttal növekszik a támogatásintenzitás kollektív beruházás esetén. 

Elszámolható költségek mértéke: 

Előkészítés (talajelőkészítés, tápanyagfeltöltés) 

A projektben lehetőség van a saját kivitelezésben elvégezett munkaműveletek elszámolásához, amelynek maximális költségei a Felhívás mellékletében található. 

További részletes információs és a pályázati felhívás az alábbi linkről tölthető le: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1#  

(NAK- Dr. Sidlovits Diána, Katona Petra) 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése