Mezőgazdasági termelés

A Magyar Közlöny 151. számában megjelent „A tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet”, melynek célja az állattartók tömegtakarmány (széna, szalma, szenázs, szilázs) szállítási költségeinek részbeni kompenzálása egyszeri, vissza nem térítendő támogatás keretében. A támogatást a takarmányszállításához szükséges kilométer alapján számolják el, a támogatás mértéke legfeljebb 300 Ft/kilométer, egy állattartó legfeljebb 3000 kilométerre eső tömegtakarmány szállítási költség elszámolására jogosult.

A támogatás igénybevételére azon juh- és szarvasmarhatartók jogosultak, akik 2022. évben a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján állatalapú támogatási kérelmet nyújtottak be, és a támogatási kérelmüket nem vonták vissza, illetve azon kecsketartók, akik az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet szerint benyújtott kérelmük alapján 2021. évben anyakecske tartás csekély összegű támogatásban részesültek. Támogatási kérelmet nyújthatnak be továbbá azok a lótartók is, akik a VP keretén belül „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” intézkedés keretében 2022. január 3. és 31. között támogatási kérelmet nyújtottak be.

Fontos, hogy az állattartónak 2022. szeptember 26-ig, hétfőig továbbítania kell a NAK részére a tömegtakarmány szállítását igazoló saját vagy az állattartó nevére kiállított fuvardokumentumokat vagy azok másolati példányát, melyekből megállapíthatónak kell lennie:

  • a fuvardokumentum azonosítószámának,
  • a fuvardokumentumot kiállító azonosító adatainak, és a fuvardokumentum kiállításának dátumának,
  • amennyiben a fuvardokumentum alapján számla alapján került kiállításra, abban az esetben a számla számának,
  • a szállított tömegtakarmány megnevezésének és mennyiségének,
  • az állattartó nevének és címének,
  • az átvevő aláírásának, és
  • a szállított tömegtakarmány állattartó részére történő szállításához szükséges távolságnak kilométerben megadva.

A Magyar Államkincstár a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által igazolt takarmányszállítási kilométerek alapján dönt a hozzá beérkezett támogatási igényekről, és egyúttal intézkedik a jogos támogatási igények kifizetéséről.

Tekintettel arra, hogy a támogatás válságtámogatásként került meghirdetésre így lehetővé válik, hogy az érintett állattartók az úgynevezett mezőgazdasági csekély összegű támogatástól ─ melynek támogatási keretösszege 25.000 euró/3 év ─ elkülönülő, 62.000 eurós összeghatárig részesülhessenek a takarmányszállítási támogatásból. Az állattartó a támogatásra csak és kizárólag abban az esetben jogosultak, ha annak összege legalább 10 000 Ft. Amennyiben a NAK által igazolt kilométer alapján számított támogatás összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, a Kincstár a támogatási kérelmet elutasítja!

NAK/ Dúl Udó Endre

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése