Élelmiszer-feldolgozás

A 450/2023. (X. 4.) Korm. rendelet a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalmazásának részletes szabályairól szól. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül mutatjuk be a legfontosabb rendelkezéseit:

 • Meghatározásra került a csekély mennyiségű kibocsátó fogalma, amely azokra a gyártókra vonatkozik, akik által a forgalomba hozott műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, 0,1–3 literig terjedő űrtartalmú fogyasztói csomagolású italtermék – ide nem értve a tej és tejalapú italterméket – száma a tárgyévben nem haladja meg az 5000 darabot.
 • A rendelet hatálya alá tartozó gyártóknak azonban a forgalomba hozatal időpontját megelőzően legalább 45 nappal a koncessziós társaság által biztosított elektronikus felületen kezdeményezniük kell a kötelezően visszaváltási díjas termékek regisztrációját. Amennyiben a regisztráció során megadott bármely jellemző megváltozik, a gyártónak újra kell kezdeményezni a termék regisztrációját, illetve ha a gyártó a kötelezően visszaváltási díjas terméket nem forgalmazza tovább, ezt a tényt be kell jelentenie az elektronikus felületen.
 • A regisztrálni kívánt termék mintáit a regisztrációhoz a koncessziós társaságnak szükséges megküldeni, amely megvizsgálja, hogy a minták megfelelnek-e a regisztráció során megadott paramétereknek, valamint ellenőrzi a csomagoláson lévő jelölés automata visszaváltó berendezéssel történő olvashatóságát.
 • A regisztrációra vonatkozó részletes követelményeket a koncessziós társaság határozza meg és teszi közzé a honlapján:

https://mohu.hu/media/dokumentumtar#pickedCategory=45&pickedSubCategory=136

 • A gyártó a kötelezően visszaváltási díjas termék 2024. január 1. napját követő forgalomba hozatala érdekében a termék regisztrációját 2023. november 15. napjáig kezdeményezi.
 • Ha a gyártó a regisztrációs kötelezettségének nem tesz eleget, vagy ha a koncessziós társaság a regisztrációt megtagadja, a termék nem hozható forgalomba.
 • A gyártó a visszaváltási díjat a tárgyhónapban forgalomba hozott, kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék után havonta, a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig fizeti meg a koncessziós társaság részére.
 • A visszaváltási díj összegét a számlán vagy a nyugtán a termék árától elkülönítve kell feltüntetni.
 • A gyártó a kötelezően visszaváltási díjas, újrahasználható termék forgalomba hozatala után csatlakozási és szolgáltatási díjat, a kötelezően visszaváltási díjas, nem újrahasználható termék esetén csatlakozási, szolgáltatási és visszaváltási díjat fizet a koncessziós társaság részére.
 • A csatlakozási díj és szolgáltatási díj egy egységre vetített mértékét az e rendeletben meghatározott díjkód szerinti bontásban a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter rendeletben határozza meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján.
 • A kötelezően visszaváltási díjas termékek díjkódjai:

Anyagáram

Díjkód

nem újrahasználható műanyag

M51

nem újrahasználható fém

V51

nem újrahasználható üveg

U51

újrahasználható

X71

 

 • A csatlakozási díj mértéke a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő kötelezően visszaváltási díjas termékmennyiség és az adott terméktípusra megállapított egységnyi díjtétel szorzata.
 • A szolgáltatási díj mértéke a gyártó által forgalomba hozott, a tárgynegyedévre vonatkozó adatszolgáltatásában szereplő kötelezően visszaváltási díjas termékmennyiség és az adott terméktípusra megállapított egységnyi díjtétel szorzata.
 • A gyártó a csatlakozási díjat és a szolgáltatási díjat negyedévente, a koncessziós társaság által kiállított számla alapján, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg a koncessziós társaság részére.
 • Az a termék, amely e rendelet alapján kötelezően visszaváltási díjas terméknek minősülne, 2024. június 30. napjáig az e rendelet hatálybalépése előtt hatályos rendelkezések alapján forgalomba hozható.
 • Fontos kitétel, hogy a gyártónak gondoskodnia kell a kötelezően visszaváltási díjas terméken (vagy annak címkéjén) a lenti jelölések jól látható helyen, tartósan megmaradó és jól olvasható feltüntetéséről.

Nem újrahasználható kötelezően visszaváltási díjas termék esetén alkalmazandó jelölés:

 • A termék GTIN száma és vonalkódja (nem egyezhet a 2024. január 1-ét megelőzően forgalomba hozott termékével).
 • Az alábbi ábra (legkisebb megengedett méreteivel feltüntetve)

Újrahasználható kötelezően visszaváltási díjas termék esetén alkalmazandó jelölés:

 • A termék GTIN száma és vonalkódja
 • Az alábbi ábra (legkisebb megengedett méreteivel feltüntetve):

Az újrahasználható termékhez kapcsolódó ábrán feltüntetett összeg csak mintaként szolgál, a gyártó által meghatározott, adott termékre vonatkozó visszaváltási díj összege alkalmazandó.

 • A fenti ábrák eps formátumban letölthetőek lesznek a MOHU hivatalos weboldaláról.

 

A megjelent rendelettel összhangban módosult a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet:

 • Nem kell kiterjesztett gyártói felelősségi díjat fizetnie a gyártónak azon kötelezően visszaváltási díjas termékek után, amelyekre nézve a visszaváltási díj megállapításának és alkalmazásának, valamint a visszaváltási díjas termék forgalomba hozatalának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti díjfizetési kötelezettség áll fenn.

A fentieken túl megjelent az energiaügyi miniszter 21/2023. (X. 4.) EM rendelete a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról szóló 8/2023. (VI. 2.) EM rendelet módosításáról, melyben a borászati termék üvegcsomagolásának gyártója által választása szerint díjátalányként fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díj egy egységre vetített mértékét határozták meg.

Az itt leírt szabályozásokról a Magyar Közlöny 141. számában olvashatnak részletesebben:

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9f8c864bb1741bc8a8c6fb7c104fe2b62e7363a2/megtekintes

NAK/Köbli Brigitta

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám