Jogszabályi összefoglaló

A Bizottság (EU) 2023/2429 felhatalmazáson alapuló rendelete (2023. augusztus 17.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldségágazatra, egyes feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékekre, valamint a banánágazatra vonatkozó forgalmazási előírások tekintetében történő kiegészítéséről

A rendelet főbb pontjai:

 • Az 1308/2013/EU rendelet létrehozza a mezőgazdasági piacok közös szervezését, ám a feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek, valamint az érlelt banán nem tartozik sem az 1308/2013/EU rendelet 76. cikke, sem pedig valamely egyedi forgalmazási előírás hatálya alá. A termelőtől a fogyasztóig stratégia összefüggésében az eredetmegjelölés releváns és szükséges a fogyasztók számára, ezért az eredetmegjelölést az egyszerű műveletek, például szárítás vagy érlelés utáni közvetlen fogyasztásra szánt termékek esetében is kötelezővé kell tenni.
 • A banánra vonatkozó forgalmazási előírásokat a Codex Alimentariushoz kell igazítani, és a szükségtelen kereskedelmi akadályok elkerülése érdekében indokolt őket több fajtára kiterjeszteni. Figyelembe kell venni, hogy az éghajlati tényezők megnehezítik a termelési feltételeket Madeirán, az Azori-szigeteken, Algarvében, a Kanári-szigeteken, Krétán, Lakóniában és Cipruson. Következésképpen az említett földrajzi területeken termesztett egyes banánok nem érik el a nemzetközi előírásban meghatározott minimális hosszt. Ezekben az esetekben engedélyezni kell az ilyen banánok forgalmazását.
 • Az a termék, amely tekintetében uniós szinten nem került sor termékspecifikus forgalmazási előírás elfogadására, akkor minősül az általános forgalmazási előírásnak megfelelőnek, ha a termékkel rendelkező személy igazolni tudja, hogy a termék megfelel az ENSZ-EGB valamely alkalmazandó előírásának.
 • Az élelmiszer-veszteség és -pazarlás elkerülése érdekében ösztönözni kell az alternatív felhasználásokat az előírások betartásának elmulasztása esetén. Ez vonatkozik minden olyan termékre, amely nem felel meg az ENSZ-EGB forgalmazási előírásai szerinti II. osztály követelményeinek, de még fogyasztható. Ezért bizonyos, feldolgozásra szánt vagy a termelő által közvetlenül a fogyasztóknak értékesített termékek esetében mentességet kell biztosítani a forgalmazási előírások alkalmazása alól.
 • Annak érdekében, hogy az uniós forgalmazási előírásoknak meg nem felelő, ám a helyi közösség általi fogyasztásra alkalmas termékek helyi forgalomba kerülhessenek, a szóban forgó termékeket mentesíteni kell az uniós forgalmazási előírások alól, kivéve, ha ez a mentesség valószínűleg akadályozza vagy torzítja a versenyt a belső piac jelentős részén, vagy vélhetően veszélyezteti a szabad kereskedelmet vagy a Szerződés 39. cikkében foglalt célkitűzések bármelyikének megvalósítását.
 • Az eredetmegjelölés szükséges a fogyasztók számára, és összhangban a termelőtől a fogyasztóig stratégia azon szakpolitikai irányvonalával, amely szerint több információt kell biztosítani ahhoz, hogy a fogyasztók tájékozottabb döntéseket hozhassanak, az ilyen termékek esetében kötelezővé kell tenni a származási ország feltüntetését.
 • Az adományozásra szánt termékekre vonatkozó forgalmazási előírásokat egyszerűsíteni kell annak érdekében, hogy a kereskedők adminisztratív terhei a minőség befolyásolása nélkül csökkenjenek. Amennyiben a terméken egyértelműen fel van tüntetve, hogy adományozásra szánják, az egyéb jelölési adatok használata opcionális. Mindazonáltal az adomány kedvezményezettjének védelme érdekében az adott terméknek meg kell felelnie a minőségre vonatkozó általános forgalmazási előírásnak.
 • A csalás és a fogyasztók félrevezetésének megelőzése érdekében, a forgalmazási előírások szerint szükséges jelölési információknak még a vásárlás előtt a fogyasztó rendelkezésére kell állniuk, többek között távértékesítés esetén, ahol a tapasztalatok szerint fennáll a csalás és az előírások által biztosított fogyasztóvédelem megkerülésének a veszélye.
 • A fogyasztók termékosztály tekintetében történő megtévesztésének elkerülése érdekében a kiskereskedelmi forgalmazás vonatkozásában előírt tájékoztató adatok nem tartalmazhatnak olyan kifejezéseket, mint például a „kiváló minőségű”, a „prémium” vagy ehhez hasonló kifejezéseket, amelyek nincsenek szabályozva a termék tényleges minőségének meghatározása szempontjából, mindamellett feltüntethető bármely olyan más információ – például a „légi úton szállított” vagy hasonló tényszerű információ –, amely nem vezeti félre a fogyasztót.
 • Annak érdekében, hogy a fogyasztók ne legyenek megtéveszthetők a termékek származásával kapcsolatban, a csomagoláson a származási országnak láthatóbbnak kell lennie, mint a csomagoló országának.
 • Címkézési követelményeket kell megállapítani a különféle termékek vagy termékfajták egyazon csomagolási egységben lévő keverékeire. A forgalmazási előírásokban meghatározottaknál kevésbé szigorúaknak kell lenniük, mivel a keverékek címkézése nagyobb terhet jelent, és alkalmazásuk akadályozhatja e termékek forgalmazását.
 • A harmadik országokból behozott gyümölcs- és zöldségféléknek meg kell felelniük a forgalmazási előírásoknak vagy a velük egyenértékű előírásoknak. Ezért meg kell állapítani azokat a feltételeket, amelyek alapján az importált termékek az uniós forgalmazási előírásoknak való megfelelés tekintetében egyenértékűnek tekinthetők.

 

Annak érdekében, hogy a gazdasági szereplőknek és a nemzeti hatóságoknak legyen elegendő idejük alkalmazkodni az e rendelettel bevezetett változásokhoz, ezt a rendeletet 2025. január 1-jétől indokolt alkalmazni.

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet, valamint az 1333/2011/EU és az 1666/1999/EK rendelet hatályát veszti.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2023.11.03.) követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet teljes szövege a következő linken olvasható:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L_202302429

 

A Bizottság (EU) 2023/2430 végrehajtási rendelete (2023. augusztus 17.) a gyümölcs- és zöldségágazat, egyes feldolgozott gyümölcs- és zöldségtermékek, valamint a banánágazat forgalmazási előírásoknak való megfelelésének ellenőrzésére vonatkozó szabályok megállapításáról

A rendelet főbb pontjai:

 • Az 1308/2013/EU rendelet 90a. cikkének (3) bekezdése szerinti, kockázatelemzésen alapuló szelektív ellenőrzések alkalmazása céljából részletes szabályokat kell meghatározni az ilyen ellenőrzésekre vonatkozóan.
 • Célszerű előírni, hogy minden tagállam jelölje ki azokat az ellenőrző szerveket, amelyek az értékesítés egyes szakaszaiban elvégzik a megfelelőségi ellenőrzéseket. Egyetlen illetékes hatóságot indokolt megbízni azzal a feladattal, hogy kapcsolatot tartson az összes ellenőrzésre kijelölt szervvel, valamint összehangolja tevékenységüket.
 • Rendkívül fontos minden tagállamban adatbázist létrehozni a gyümölcs-, zöldség- és banánkereskedőkről.
 • A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyümölcs- és zöldségfélék harmadik országokba irányuló kivitele megfeleljen a forgalmazási előírásoknak.
 • A harmadik országokból behozott gyümölcs- és zöldségféléknek meg kell felelniük a forgalmazási előírásoknak vagy a velük egyenértékű előírásoknak. Ezért a megfelelőségi ellenőrzéseket még azelőtt kell elvégezni, hogy az árukat beléptetik az Unió vámterületére, kivéve azon kis tételek esetét, amelyeket az ellenőrző szervek alacsony kockázatúnak minősítenek.
 • A minőségi előírásoknak való megfelelés szempontjából vizsgált gyümölcsöket és zöldségeket az értékesítés minden szakaszában ugyanolyan típusú ellenőrzésnek kell alávetni. E célból az OECD-nek az ENSZ EGB által is ajánlott ellenőrzési módszereit indokolt alkalmazni. A kiskereskedelmi értékesítési szakaszban történő ellenőrzésekre vonatkozóan azonban célszerű külön rendelkezéseket megállapítani.

A forgalmazási előírások és a rájuk vonatkozó ellenőrzések közötti koherencia biztosítása érdekében indokolt előírni, hogy ez a rendelet az (EU) 2023/2429 felhatalmazáson alapuló rendelet hatálybalépésének napján lépjen hatályba és ugyanattól a naptól legyen alkalmazandó.

A rendelet teljes szövege a következő linken olvasható:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L_202302430

NAK / Köbli Brigitta

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám