Környezetgazdálkodás

A VPAKG/VPÖKO esetében figyelembe veendő – jelen szabályozás szerint – január 15-ig elvégzendő feladatok közül első körben a kötelezettségátadás-átvétel lehetőségéről szóltunk.

Ugyanezen időpontig lehetőség van 2023-ra vonatkozóan visszavonást kezdeményezni az egész támogatásba vont területre, egész tematikus előíráscsoportra (TECS) és egész kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre (KET) is. Ugyanakkor rész KET terület is visszavonható, de csak vis maior, valamint a pályázatban felsorolt esetekben. Ezen utóbbiakból csak azt emeljük ki, amelyet 2023. január 15-ig annak érdekében, hogy elkerüljük az esetleges szankciót.

Amennyiben a visszavonási kérelem egy KET-nek nem a teljes egészét érinti, úgy a támogatást igénylőnek el kell végeznie a támogatásban maradó terület felmérését, amely shape filet a visszavonási kérelemben rögzíteni kell.

A visszavonása iránti kérelmet – a támogatást igénylő elhalálozása esete kivételével –elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani az Államkincstárhoz. A támogatott elhalálozása esetén a visszavonás iránti kérelmet az ügyfél-nyilvántartási rendszerben örökös nyilvántartásba vételéig ügyfélkapun keresztül, az elhunyt nevében, ezt követően postai úton, az Államkincstár által rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a támogatást igénylő székhelye vagy lakhelye szerinti illetékes megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály részére.

A 2023-ban lejáró – s nem meghosszabbítható - földhasználattal érintett területekre vonatkozó szankciómentes benyújtás határideje – a jelenlegi pályázati felhívás szerint – 2023. január 15. Az ezen időpontig benyújtott kérelmek esetében nem kell visszafizetni az első évre járó támogatási összeget, azonban a továbbiakban adott területekre nem jár VPAKG/ÖKO kifizetés. Amennyiben a lejáró földhasználat nem az egész KET területét érinti, úgy szükséges a KET-en belül meglévő földhasználattal érintett területek felmérése, ugyanis ezen visszavonási lehetőség, csak a kieső egységekre alkalmazható. Ezen visszavonási kérelem esetében a Kincstár megkeresésére szükséges benyújtani a lejáró földhasználat igazolására szolgáló dokumentumot (pl. haszonbérleti szerződés, megbízási szerződés, földhasználati lap másolata). Az adott terület használatának tényét igazoló, jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány nem fogadható el a visszavonás feltételeként.

Amennyiben a támogatást igénylő a lejáró földhasználat miatti visszavonási kérelmét január 15-ig nem nyújtja be, úgy azon esetben a normál visszavonás szabályai alkalmazandóak, azaz a területre eddig felvett támogatási összeget vissza kell fizetnie.

Ha a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület visszavonása után maradó terület tematikus előíráscsoportonként nem éri el az 1 ha-t, a fennmaradó terület a támogatásból kizárásra kerül és a területre vonatkozóan igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni, kivéve a vis maior és a lejáró földhasználat miatti visszavonás esetét.

 

NAK/Sztahura

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése