Mezőgazdasági termelés

Megjelent a „A tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet”, mely a történelmi léptékű aszály miatt ellátási gondokkal küzdő állattartók tömegtakarmány szállítási költségeinek finanszírozásában 3 milliárd forint keretösszeggel nyújt segítséget.

A Magyar Közlöny 151. számában megjelent „A tömegtakarmány szállítási költségei után igénybe vehető támogatás részletes feltételeiről szóló 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet” [a továbbiakban: 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet], mely támogatás célja az állattartók tömegtakarmány szállítási költségeinek részbeni kompenzálása egyszeri, vissza nem térítendő támogatás keretében.

Tekintettel arra, hogy a támogatás válságtámogatásként került meghirdetésre így lehetővé válik, hogy az érintett állattartók az úgynevezett mezőgazdasági csekély összegű támogatástól ─ melynek támogatási keretösszege 25.000 euró/3 év ─ elkülönülő, 62.000 eurós összeghatárig részesülhessenek a takarmányszállítási támogatásból.

A támogatás keretösszege legfeljebb 3000 millió forint.

A támogatás igénybevételére ─ az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (ENAR) 2022. augusztus 1-jéig bejelentett állategyedek tekintetében ─ azon juh- és szarvasmarhatartók jogosultak, akik 2022. évben a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján állatalapú támogatási kérelmet nyújtottak be, és a támogatási kérelmüket nem vonták vissza, illetve azon kecsketartók, akik az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet szerint benyújtott kérelmük alapján 2021. évben anyakecske tartás csekély összegű támogatásban részesültek.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be továbbá azok a lótartók is, akik a Vidékfejlesztési Program keretén belül „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” intézkedés keretében 2022. január 3. és 31. között támogatási kérelmet nyújtottak be.

Támogatás igénybevételének a feltételei az alábbiak:

 • a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28.  § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettség teljesítése, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben ügyfélként történő nyilvántartásba vétel megléte,
 • a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmező
 • nem áll felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt, és
 • megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.  § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követelményeknek,
 • a tömegtakarmány szállítását igazoló számla, szállítólevél, fuvarlevél vagy menetlevél 2022. június 1-je és szeptember 23-a között került kiállításra,
 • a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: NAK) igazolta
 • a tömegtakarmány szállításához szükséges távolságot kilométerben megadva, valamint
 • az őshonos lótartók tekintetében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzésére benyújtott támogatási kérelemben megjelölt lóállomány 2022. szeptember 19-26. közötti meglétét,
 • a kérelmező hozzájárul ahhoz, hogy
 • a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a NAK által átadott adatokat a támogatási eljárásban felhasználja,
 • a tömegtakarmányozással érintett állatállománya a  szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet vagy a  juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet szerint vezetett nyilvántartásban 2022. augusztus 1-jén élőként volt nyilvántartva,
 • a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg a 28/2022. (IX. 17.) AM rendelet 4. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt nyilatkozatokat megteszi.

Fontos kiemelni, hogy az állattartónak 2022. szeptember 19-26. között továbbítania szükséges a NAK részére a tömegtakarmány szállítását igazoló, az állattartó nevére kiállított fuvardokumentumokat vagy azok másolati példányát, amely dokumentumokból együttesen vagy külön-külön az alábbiaknak megállapíthatónak kell lennie:

 • a fuvardokumentum azonosítószámának,
 • a fuvardokumentumot kiállító azonosító adatainak, és a fuvardokumentum kiállításának dátumának,
 • amennyiben a fuvardokumentum számla alapján került kiállításra, abban az esetben a számla számának,
 • a szállított tömegtakarmány megnevezésének és mennyiségének,
 • a tömegtakarmány szállítás címzettje, azaz az állattartó nevének és címének,
 • az átvevő aláírásának, és
 • a szállított tömegtakarmány állattartó részére történő szállításához szükséges távolságnak kilométerben megadva.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az állattartók a támogatásra csak és kizárólag abban az esetben jogosultak, ha annak összege legalább 10 000 Ft. Amennyiben a NAK által igazolt kilométer alapján számított támogatás összege nem éri el a 10 000 Ft-ot, a Kincstár a támogatási kérelmet elutasítja!

A Kincstár a NAK által igazolt takarmányszállítási kilométerek alapján dönt a hozzá beérkezett támogatási igényekről, és egyúttal intézkedik a jogos támogatási igények kifizetéséről. A támogatást tehát a takarmányszállításához szükséges kilométer alapján számolják el, a támogatás mértéke legfeljebb 300 Ft/kilométer, egy állattartó azonban legfeljebb 3000 kilométerre eső tömegtakarmány szállítási költség elszámolására jogosult.

A támogatási kérelmek 2022. október 3. és 9. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően, az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújthatók be a Kincstárhoz. A kérelmek meghatalmazott útján is benyújthatóak!

Kérjük fordítsanak figyelmet arra, hogy egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be, illetőleg, hogy a fent megjelölt benyújtási határidő jogvesztő! A Kincstár a határidőn túl benyújtott, valamint a hiányos támogatási kérelmeket elutasítja!

A már benyújtott támogatási kérelem a benyújtást követően legkésőbb a kérelem benyújtásának végső határidejéig, azaz 2022. október 9-ig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható.

Fontos továbbá, hogy a támogatási kérelemre indult eljárás során – a felügyeleti eljárás kivételével – minden dokumentumot, beleértve a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe!

A támogatással kapcsolatosan az Agrárminisztérium által kiadott sajtóközlemény itt érhető el.

A támogatási kérelmek benyújtásával kapcsolatos további információk itt, vagy az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen érhetők el.

A NAK falugazdász hálózatán keresztül segíti a gazdálkodókat a kérelmek benyújtásában.

NAK/ Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése