Őstermelők családi gazdasága

Az őstermelők családi gazdasága olyan önálló jogalanyisággal és a tagok vagyonától elkülönült vagyonnal nem rendelkező, legalább két, egymással hozzátartozói láncolatban álló mezőgazdasági őstermelő tag által létrehozott termelési közösség, amelynek keretein belül a mezőgazdasági őstermelők az őstermelői tevékenységüket saját gazdaságukban közösen, valamennyi tag személyes közreműködésén alapulva, összehangoltan végzik.
Egy mezőgazdasági őstermelő egyidejűleg csak egy őstermelők családi gazdaságának lehet tagja.
ŐCSG létrehozásához legalább két, egymással úgynevezett hozzátartozói láncolatban álló őstermelő fél szükséges.
Az ŐCSG létrehozásához legalább két, egymással úgynevezett hozzátartozói láncolatban álló őstermelő fél szükséges. Annak érdekében, hogy biztosan átlássuk a lehetséges hozzátartozói láncolatok felépítését, hogy kik vehetnek részt egy adott ŐCSG-ben, szükséges tisztázni a rokoni viszonyokat. Közeli hozzátartozónak tekinthető a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. (Ptk. 8:1. § 1.) Hozzátartozónak tekinthető a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa. (Ptk. 8:1. § 2.) Hozzátartozói láncolatnak tekinthető a közeli hozzátartozói kapcsolatban lévő természetes személyek, valamint e személyek hozzátartozói által alkotott csoport.
ŐCSG tagjának csak 16 éven felüli őstermelőt lehet felvenni, azzal a kedvezménnyel, hogy akik 2020. december 31-én családi gazdaságok 16 éven aluli tagjai voltak, azok az ŐCSG-ben is tagok maradhatnak.
Az ŐCSG alapítása céljából a tagok írásbeli szerződést kötnek. Ebben rendelkeznek a használatukban lévő összes mező-, erdőgazdasági hasznosítású föld, a termelőeszközök és az ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok közös használatba átadásáról. Az átadás a tagok tagsági jogviszonyának fennállásáig vagy az őstermelők családi gazdasága fennállásáig hatályos. A szerződésben meg kell határozni a közösen folytatni kívánt mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységeket, meg kell határozni a tagoknak az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételét megelőzően a gazdálkodásuk folytatása érdekében vállalt kötelezettségeinek és megszerzett jogainak az őstermelők családi gazdasága keretein belül továbbvitelének módját (pl. pályázatok). Meg kell határozni a személyes közreműködés formáját, amely azt jelenti, hogy saját maga által végzett munkával vesz részt az őstermelők családi gazdaságának működtetésében, továbbá meg kell nevezni az ŐCSG központját.
Az ŐCSG alapításának céljából, a tagok által megkötött szerződés módosításáról, valamint a tagok hozzátartozói minőségében, a hozzátartozói láncolatban elfoglalt helyében bekövetkezett változásról az őstermelők családi gazdaságának képviselője 15 napon belül értesíti az Agrárkamarát.
Az ŐCSG nevében jogokat és kötelezettségeket a tagok egyetértésével kijelölt tag, a képviselő szerezhet. Ennek köszönhetően ez a tag a többiek nevében is eljárhat, pl. beszerzésnél, értékesítésnél vagy támogatásigénylésnél. Fontos megjegyezni, hogy jogszerű földhasználónak minősül a már eddig is minősített körön kívül az is, aki az őstermelők családi gazdaságának tagja. Ezt a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjára vonatkozóan vizsgálja a Magyar Államkincstár. Ez az intézkedés azért fontos, mert így az új működési formákban tevékenykedők számára is biztosítva marad a támogatások igénybevételének folytonossága.
Az ŐCSG szintén a nyilvántartásba vétellel jön létre, melyet a képviselőnek kell kérelmeznie. A kérelemben igazolni kell a tagok hozzátartozói minőségét, és csatolni kell az alapító szerződést is.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ