Őstermelő

A mezőgazdasági őstermelő az a 16. életévét betöltött, a mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban szereplő természetes személy, aki saját gazdaságában őstermelői tevékenységet folytat.

Az őstermelői igazolvány 2021. január 1-től történő megszűnését követően az őstermelői jogviszony igazolására a Nemzeti Agrárkamara az őstermelő bejelentett érvényes lakcímkártyáján szereplő lakcím szerinti illetékes megyei falugazdász által kiállított hatósági bizonyítvány szolgál.
Az őstermelő nyilvántartás nyilvános adatai az őstermelők tevékenységének átláthatósága céljából a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján bárki számára megismerhető.
Az őstermelői nyilvántartásba felvett mező-, erdőgazdasági tevékenység, valamint kiegészítő tevékenység, továbbá e tevékenységből származó termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és nem haladja meg a kistermelői élelmiszer-termelésről, előállításról és értékesítésről szóló rendeletben meghatározott mennyiséget.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 18. pontja alapján növénytermesztés, kertészet, állattartás, állattenyésztés, halgazdálkodás, szaporítóanyag-termesztés, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, valamint a 2013. évi CXXII. törvény 5. § 14. pontja szerinti kiegészítő tevékenységgel vegyesen végzett gazdálkodás, ha a kiegészítő tevékenységből származó bevétel nem haladja meg a más mező- és erdőgazdasági tevékenységből származó bevételt
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 14. pontja alapján kiegészítő tevékenységnek minősül a falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, takarmány-előállítás, mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása, dohányfeldolgozás, bioüzemanyag-előállítás a mező-, erdőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, mező- és erdőgazdasági szolgáltatás, valamint a mezőgazdasági üzemhez tartozó termelési tényezők hasznosítása, értékesítése.
Nem, nem végezheti.
Az őstermelői nyilvántartásban nem szereplő őstermelői tevékenységet (pl.: állattenyésztés) lehet egyéni vállalkozóként folytatni, csak az őstermelői nyilvántartásban bejegyzett őstermelői tevékenység nem folytatható egyéni vállalkozóként.
Az őstermelői termékek értékesítése során az őstermelő nevében eljárhat közeli hozzátartozója vagy alkalmazottja is, így már nem lesz kötelezve a személyes megjelenésre az őstermelő. Az alkalmazottnak azonban az értékesítés során igazolni kell tudnia az őstermelővel fennálló foglalkoztatási jogviszonyát. Az őstermelőnek vagy a képviselőjeként eljáró közeli hozzátartozójának, illetve alkalmazottjának a termékek értékesítésének helyszínén ki kell helyeznie a “Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot, továbbá a FELIR-azonosítót és a tevékenységének azonosítóját, melyet a NÉBIH-től kap, tájékoztatás céljából.
A bejelentett, érvényes lakcímkártyán szereplő lakcím szerinti megye bármelyik kamarai ügyfélszolgálati irodájában. Az ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségét megtalálja itt.

A nyilvántartásban foglalt bármely adat megváltozásáról, vagyis a személyes adataiban pl. név, lakcím, adószám, vagy az értékesíteni kívánt terméknél történt változásokat a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül kell bejelentenie az Agrárkamaránál. Tizenöt napon belül kell jelezni azt is, ha az őstermelő a tevékenység végzésével felhagy vagy azt már nem őstermelőként kívánják folytatni.

Intézheti személyesen, továbbá 2021. január 1-től lehetőség van postai úton benyújtani a bejelentett, érvényes lakcímkártyán szereplő lakcím szerinti megye bármelyik kamarai ügyfélszolgálati irodájához az őstermelői nyilvántartásba vételi kérelmet, továbbá szintén lehetőség van postai úton eljuttatni a nyilvántartásban foglalt bármely adat megváltozásáról szóló Őstermelői nyilvántartásba vett adatok módosítása iráni kérelmet.
Ha nem személyesen jár el, az eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. Ha a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, az eljáró személy képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolhatja.
Az elektronikus úton történő ügyintézés 2023. január 1-től fog lehetővé válni.
Érvényes személyazonosító okmányát és lakcímkártyáját be kell mutatnia az ügyintézés során.
Ha rendelkezik adószámmal, Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben tárolt ügyfél-azonosítóval, vagy FELIR számmal, akkor az adat igazolására szolgáló dokumentumot is be kell tudni mutatnia.
Amennyiben nem személyesen jár el, akkor a képviseleti jogosultságát igazoló meghatalmazással tud eljárni más személy.
Az őstermelő nyilvántartásba vétele során FELIR azonosító kerül megállapításra, mely az őstermelőt azonosítja.
Akik 2020. december 31. napján hatályos közös őstermelői igazolvánnyal rendelkeztek, 2021. január 1. napjától kezdődően személyükben mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek, továbbá együttesen őstermelők családi gazdaságaként működnek azzal, hogy az őstermelők családi gazdasága képviselőjének azt a tagot kell tekinteni, akinek a nevére a közös őstermelői igazolványt kiállították. A 2020. december 31. napjáig hatályos közös igazolvánnyal rendelkeztek, nekik is meg kell felelni az őstermelők családi gazdaság alapítására vonatkozó feltételeknek, vagyis 2021. június 30. napjáig az őstermelők családi gazdaságának alapításáról szóló szerződést az Agrárkamarának be kell nyújtani.
Akik 2020. december 31. napján családi gazdaság tagjai voltak, 2021. január 1. napjától kezdődően személyükben mezőgazdasági őstermelőnek minősülnek akkor is, ha nem felelnek meg a családi gazdaságokról szóló 2020. CXXIII. törvény 3. § (2) bekezdésben meghatározott életkori feltételnek, továbbá együttesen őstermelők családi gazdaságaként működnek azzal, hogy az őstermelők családi gazdasága képviselőjének azt a tagot kell tekinteni, aki a családi gazdaság vezetőjeként szerepelt a nyilvántartásban. A 2020. december 31. napjáig családi gazdaság tagjai voltak, nekik is meg kell felelni az őstermelők családi gazdaság alapítására vonatkozó feltéteknek, vagyis ha a nyilvántartás adataiban hiány mutatkozik, akkor adategyeztetés céljából 2021. június 30. napjáig az Agrárkamara megkeresi az őstermelők családi gazdaság tagjait.


Az őstermelői betétlap érvényesítő funkciója megszűnik. Így, ha egy termelő az őstermelő nyilvántartásba felveteti magát, mindaddig őstermelő marad, míg valamilyen okból törlésre nem kerül. A változás következtében így már nem kell évente, március 20-ig felkeresni a falugazdászt az őstermelői jogviszony hosszabbítása miatt.
Az őstermelőnek azonban a jövőben is kell vezetnie valamilyen alapnyilvántartást, ami lehet naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi és költségnyilvántartás, a bevételi nyilvántartás, vagy a jövőben is megmarad erre a célra az értékesítési betétlap. A betétlapot tehát a bevételeik vezetésére az őstermelők a jövőben is választhatják bonyolultabb bevételi nyilvántartás vezetése helyett, amennyiben a bevételi nyilvántartás vezetésére jogosultak (pl.: nem a tételes költségelszámolás szabályai szerint állapítják meg az adókötelezettségüket). Amennyiben az őstermelő a jövőben is betétlapon kívánja bevételeit nyilvántartani, úgy azt elektronikusan, vagy a NÉBIH, illetve a NAK honlapjáról letölthető formanyomtatvánnyal papír alapon, továbbá digitálisan is tudja teljesíteni. Ha valaki értékesítési betétlapot vezet, akkor arra az őstermelői terméket felvásárló, vagy a mezőgazdasági őstermelő jegyez be adatokat. Alapesetben a kifizetőnek kell bejegyeznie az őstermelőnek kifizetett összeget az őstermelő értékesítési betétlapjára. Kivétel ez alól, ha az őstermelő a kifizető által kiállított bizonylat kifizetőnél maradó másolatán aláírásával ellátva jelzi, hogy a kifizető által számára adott összeget saját maga írja be az értékesítési betétlapra, valamint, hogy eltérő alapnyilvántartást vezet, és nem őstermelői betétlapot.

Az őstermelő mindaddig, míg a nyilvántartásból való törlését nem kéri, őstermelő marad, és megszűnik mind az ötéves hatály, mind az éves, de legfeljebb három évre kérhető érvényesítés. Emiatt kifejezetten javasoljuk, hogy akik nem végeznek tényleges tevékenységet, azok kérjék a törlésüket a nyilvántartásból.
A mezőgazdasági őstermelő FELIR azonosítója, tevékenységeinek azonosítója, a mezőgazdasági őstermelő nyilvántartásba vételének, nyilvántartásból törlésének dátuma, az őstermelői tevékenység végzésének helye, a mezőgazdasági őstermelő által adott gazdasági évben termesztett növénykultúrák, -fajok megnevezése, a mezőgazdasági őstermelő által tartott állatfajok megnevezése, a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt növényi, illetve állati eredetű termékek megnevezése, a mezőgazdasági őstermelő által vadon gyűjthető termékek köre, a mezőgazdasági őstermelő által folytatott tevékenységek körét, azok tevékenység-azonosítója, az arra vonatkozó adat, hogy a mezőgazdasági őstermelő őstermelők családi gazdasága tagjaként végzi-e őstermelői tevékenységét, és ez esetben az őstermelők családi gazdaságának nyilvántartási száma, az őstermelők családi gazdaságának központja, az arra vonatkozó adat, hogy a mezőgazdasági őstermelő az őstermelők családi gazdaságát ki képviseli, nyilvános adatoknak minősülnek.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám