Vidékfejlesztés

Módosult a VP6-19.3.1-17 kódszámú „A LEADER - Helyi Akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása” című felhívás dokumentációja.


Az irányító hatóság felhívta a támogatást igénylők, illetve a kedvezményezettek figyelmét, hogy a felhívás több pontban módosult:

1. Az intézményrendszerben bekövetkezett változás miatt kiegészítés és aktualizálás történt, vagyis nem a „Miniszterelnökség”, hanem az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” tartja fenn a változás jogát, illetve a felhívás 5. számú bevezető oldalán beszúrásra került az alábbi lábjegyzet:
A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében 2018. május 22. napjától a minisztériumok közötti jogutódlás következtében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága.

2. A 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások III./5. pontja kiegészítésre került, vagyis a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet teljes címe leírásra került, ami a következő: az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet.

3. A 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások című fejezetben a duplikáció miatt törlésre került az alábbi mondat: „A mérföldkövekre vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 8.1. fejezete szabályozza.”

4. A 3.5.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam című fejezet 1. és 5. bekezdései pontosításra kerültek:
-    A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre a Támogatói Okirat hatálybalépését követően, nem pedig a kézhezvételétől számítva.
-    A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 24. hónap utolsó napja a támogatói okirat hatálybalépését követő naptól számítva, nem pedig a kézbesítést követő naptól.

5. A 3.7.1. Indikátorok című fejezetben pontosításra került az alábbi szövegrész: „Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. Korm. rendelet 88. §-a alapján a kedvezményezett kizárólag a támogatás arányos csökkentése mellett jogosult csökkenteni a támogatói okiratban meghatározott indikátor célértéket.” Ennek megfelelően törlésre került az a lehetőség, hogy a kedvezményezett jogosult lenne a célindikátor csökkentésére a támogatási szerződésben vagy a finanszírozási megállapodásban.

6. A 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre című fejezet d) pontja törlésre került: „Állami támogatásnak minősülő vissza nem térítendő támogatás nem nyújtható, ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.”

7. A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja című fejezetben pontosítás történt: „Egy támogatást igénylő HACS egyesület az 1. célterületen 3, a 2. célterületen 2 támogatási kérelem kapcsán részesülhet támogatásban.” A módosítás előtt ez a korlátozás a támogatási kérelmek benyújtására vonatkozott.

8.  Az 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei című fejezetben az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra való áttérésre vonatkozóan új előírásokat határoz meg a felhívás, ennek okán a fejezet pontosításra és javításra került:
-    Az 1. pontban a hivatkozás javításra került, a felsorolt költségek az 5.5 pont 7. pontja helyett a 6. pontjában találhatóak meg.
-    A 2. és a 3. pont összevonásra, illetve az alábbi mondat pontosításra került: „A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a támogatói okirat hatálybalépését követő naptól számított 24. hónap utolsó napja.”
-    A 11. pont kiegészítésre került az alábbiak szerint:
„Jelen felhívás keretében egyszeri elszámolásra is van lehetőség, melyről a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kell nyilatkozni. Amennyiben a kedvezményezett a támogatói okirat kézhezvételét követően az egyszeri elszámolást választja, haladéktalanul köteles azt bejelenteni az IH-nak. Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra, illetve többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető, ha a támogatói okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása. Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.”
-    A 13. és a 14. pontban leírt alábbi feltételek törlésre kerültek:
o    „Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető – legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül -, ha a támogatói okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani. A jóváhagyott támogatás folyósításának feltétele a változás-bejelentés támogató általi jóváhagyása.”
o    „Ha az áttérés a támogatói okirat egyéb paramétereinek módosításával együtt jár, úgy a 13. Támogatói Okiratot módosítani kell. A Támogatói Okirat módosítás hatálybalépéséig a kifizetés felfüggesztésre kerül. Az egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra egy alkalommal lehet áttérni.”
-    A fejezet kiegészítésre került az alábbi bekezdéssel: „A projekt tervezése és megvalósítása során meg kell felelni a 272/2014. Korm. rendelet 5. számú melléklet 2.3.2.5. és 2.3.2.5a. pontjaiban rögzített előírásoknak.”, melyek a költségszámítás szabályait foglalják magukban.

9. A 7. számú További információk fejezet kiegészítésre került a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek leírásával.

Felhívjuk a támogatást Igénylők figyelmét, hogy rendszerezve és pontosítva lett a felhívás 9. számú Jogkövetkezmények című melléklete. A felhívásnak és mellékletének fentiekben olvasható változásai miatt egyértelműsítésre és kiegészítésre került a támogatói okirat című dokumentum.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek csak tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a módosított felhívás megismerését. A módosított felhívás itt érhető el.


NAK/Hlavács Éva

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám